Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3193/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Văn Hôn)
3162/QĐ-UBND 30-09-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 13) (Đàm Văn Sỹ)
3064/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Văn Đàm)
3060/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hà Văn Hải)
3187/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Nông Văn Ương)
3170/QĐ-UBND 30-09-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 13) (Vương Văn Pèng)
3175/QĐ-UBND 30-09-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 13) (Hoàng Văn Tiển)
3194/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Nguyễn Đình Tú)
3164/QĐ-UBND 30-09-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 13) (Nông Văn Đông)
3191/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Văn Tắc)
3061/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hà Thanh Hòa)
3188/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Văn Dim)
3184/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hứa Văn Tuấn)
3173/QĐ-UBND 30-09-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 13) (Hoàng Văn Ngọ)
3196/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hứa Viết Khoàng)
3180/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Ngô Văn Bé)
3197/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Văn Cam)
3169/QĐ-UBND 30-09-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 13) (Chu Văn Xuyên)
3063/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hà Thanh Quyết)
3189/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Nông Trí Tuệ)
3183/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Nguyễn Thị Nơi)
3171/QĐ-UBND 30-09-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 13) (Hoàng Văn Phương)
3176/QĐ-UBND 30-09-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 13) (Hoàng Minh Nghiệp)
3195/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hứa Thị Mẻn)
3163/QĐ-UBND 30-09-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 13) (Đàm Văn Đuổng )
3065/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Văn Thư)
3060/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hà Văn Hải)
3182/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Nông Thị Niên)
3186/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Ngô Văn Cường)
3174/QĐ-UBND 30-09-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 13) (Nông Văn Cường)
3198/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Nhạc Dương)
3179/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Văn Cường)
3192/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Nông Tiến Trại)
3062/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hà Văn Quảng)
3190/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Văn Thường)
3185/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Văn Nghệ)
3172/QĐ-UBND 30-09-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 13) (Bế Xuân Hòa)
3181/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Ngô Văn Sláy)
2975/QĐ-UBND 13-09-2022 Về việc sửa đổi nội dung Điều 1 Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND huyện
2976/QĐ-UBND 13-09-2022 Về việc hủy bỏ Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND huyện
2971/QĐ-UBND 13-09-2022 Về việc sửa đổi nội dung Điều 1 Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của UBND huyện
2979/QĐ-UBND 13-09-2022 Về việc hủy bỏ Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND huyện
2982/QĐ-UBND 13-09-2022 Về việc hủy bỏ Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của UBND huyện
2978/QĐ-UBND 13-09-2022 Về việc sửa đổi nội dung Điều 1 Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của UBND huyện
2981/QĐ-UBND 13-09-2022 Về việc hủy bỏ Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của UBND huyện
2973/QĐ-UBND 13-09-2022 Về việc sửa đổi nội dung Điều 1 Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND huyện
2974/QĐ-UBND 13-09-2022 Về việc sửa đổi nội dung Điều 1 Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 của UBND huyện
2972/QĐ-UBND 13-09-2022 Về việc hủy bỏ Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của UBND huyện
2980/QĐ-UBND 13-09-2022 Về việc hủy bỏ Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND huyện
2977/QĐ-UBND 13-09-2022 Về việc sửa đổi nội dung Điều 1 Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND huy
527/TB-UBND 30-08-2022 Thu hồi để thực hiện công trình: Đường dây 110KV từ TBA 220KV Lạng Sơn - Đồng Đăng (Mạch 2)
531/TB-UBND 30-08-2022 Thu hồi đất để thực hiện công trình: Đường dây 110KV từ TBA 220KV Lạng Sơn - Đồng Đăng (Mạch 2) của ông Hoàng Văn Mạnh
536/TB-UBND 30-08-2022 Thu hồi đất để thực hiện công trình: Đường dây 110KV từ TBA 220KV Lạng Sơn - Đồng Đăng (Mạch 2) của ông Hoàng Văn Héo
525/TB-UBND 30-08-2022 Thu hồi để thực hiện công trình: Đường dây 110KV từ TBA 220KV Lạng Sơn - Đồng Đăng (Mạch 2) của ông Hoàng Văn Cao
537/TB-UBND 30-08-2022 Thu hồi đất để thực hiện công trình: Đường dây 110KV từ TBA 220KV Lạng Sơn - Đồng Đăng (Mạch 2) của bà Hứa Thị Mẻn
534/TB-UBND 30-08-2022 Thu hồi đất để thực hiện công trình: Đường dây 110KV từ TBA 220KV Lạng Sơn - Đồng Đăng (Mạch 2) của ông Hoàng Văn Tợ
523/TB-UBND 30-08-2022 Thông báo Thu hồi đất để thực hiện công trình: Đường dây 110KV từ TBA 220KV Lạng Sơn - Đồng Đăng (Mạch 2) của ông Nông Văn Duy
528/TB-UBND 30-08-2022 Thu hồi để thực hiện công trình: Đường dây 110KV từ TBA 220KV Lạng Sơn - Đồng Đăng (Mạch 2) của ông Nông Văn Tráng
532/TB-UBND 30-08-2022 Thu hồi để thực hiện công trình: Đường dây 110KV từ TBA 220KV Lạng Sơn - Đồng Đăng (Mạch 2) của bà Lục Thị Luyện
526/TB-UBND 30-08-2022 Thu hồi để thực hiện công trình: Đường dây 110KV từ TBA 220KV Lạng Sơn - Đồng Đăng (Mạch 2) của bà Nông Thị Bích
530/TB-UBND 30-08-2022 Thu hồi đất để thực hiện công trình: Đường dây 110KV từ TBA 220KV Lạng Sơn - Đồng Đăng (Mạch 2) của ông Hoàng Đức Nguyên
535/TB-UBND 30-08-2022 Thu hồi để thực hiện công trình: Đường dây 110KV từ TBA 220KV Lạng Sơn - Đồng Đăng (Mạch 2) của bà Lý Ngọc La
524/TB-UBND 30-08-2022 Thu hồi đất để thực hiện công trình: Đường dây 110KV từ TBA 220KV Lạng Sơn - Đồng Đăng (Mạch 2) của bà Hoàng Thị Vay
529/TB-UBND 30-08-2022 Thu hồi để thực hiện công trình: Đường dây 110KV từ TBA 220KV Lạng Sơn - Đồng Đăng (Mạch 2) của bà Nguyễn Thị Thạo
533/TB-UBND 30-08-2022 Thu hồi để thực hiện công trình: Đường dây 110KV từ TBA 220KV Lạng Sơn - Đồng Đăng (Mạch 2) của ông Triệu Minh Hành
2307/QĐ-UBND 19-07-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 12) (Triệu Việt Dương)
2304/QĐ-UBND 19-07-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 12) (Triệu Văn Đàn)
2310/QĐ-UBND 19-07-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 12) (Triệu Thị Đào)
2308/QĐ-UBND 19-07-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 12) (Đàm Văn Chính)
2305/QĐ-UBND 19-07-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 12) (Nguyễn Tuấn Anh)
2311/QĐ-UBND 19-07-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 12) (Hoàng Văn Dương)
2309/QĐ-UBND 19-07-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 12) (Ma Thị Tý)
2306/QĐ-UBND 19-07-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 12) (Lương Thị Sinh)
2160/QĐ-UBND 06-07-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng khu xử lý rác thải y tế tập trung bằng công nghệ đốt áp suất âm không khói tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Hoàng Văn Bưu)
2164/QĐ-UBND 06-07-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng khu xử lý rác thải y tế tập trung bằng công nghệ đốt áp suất âm không khói tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Lộc Thị Hương)
2159/QĐ-UBND 06-07-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng khu xử lý rác thải y tế tập trung bằng công nghệ đốt áp suất âm không khói tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Hứa Văn Tân)
1547/QĐ-UBND 18-05-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 19) (Hoàng Văn Huy)
1546/QĐ-UBND 18-05-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 19) (Lương Văn Thiệu)
1548/QĐ-UBND 18-05-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 19) (Hoàng Thị Phòng)
1406/QĐ-UBND 11-05-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Khu nghĩa trang nhân dân phục vụ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang Hạng mục: Mặt bằng và đường giao thông (Đợt 1) (Nông Văn Slý)
1404/QĐ-UBND 11-05-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Khu nghĩa trang nhân dân phục vụ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang Hạng mục: Mặt bằng và đường giao thông (Đợt 1) (Nông Văn Slám)
1409/QĐ-UBND 11-05-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Khu nghĩa trang nhân dân phục vụ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang Hạng mục: Mặt bằng và đường giao thông (Đợt 1) (Đàm Văn Tống)
1407/QĐ-UBND 11-05-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Khu nghĩa trang nhân dân phục vụ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang Hạng mục: Mặt bằng và đường giao thông (Đợt 1) (Long Thị Vân)
1405/QĐ-UBND 11-05-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Khu nghĩa trang nhân dân phục vụ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang Hạng mục: Mặt bằng và đường giao thông (Đợt 1) (Hoàng Thị Thủy)
1408/QĐ-UBND 11-05-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Khu nghĩa trang nhân dân phục vụ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang Hạng mục: Mặt bằng và đường giao thông (Đợt 1) (Lăng Thị Lý)
1376/QĐ-UBND 09-05-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 18) (Nông Văn Tuất)
1345/QĐ-UBND 09-05-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật Phúc Khang thuộc khu phi thuế quan (Đợt 17) - Hoàng Ký Táy
1358/QĐ-UBND 09-05-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật Phúc Khang thuộc khu phi thuế quan (Đợt 17) - Hoàng Thị Phòng
1351/QĐ-UBND 09-05-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật Phúc Khang thuộc khu phi thuế quan (Đợt 17) - Hoàng Văn Tuấn
1322/QĐ-UBND 09-05-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 16) của Hoàng Văn Đa, Hoàng Văn Héo
1364/QĐ-UBND 09-05-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 18) (Hoàng Văn Đa)
1369/QĐ-UBND 09-05-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 18) (Hoàng Văn Thịnh)
1374/QĐ-UBND 09-05-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 18) (Hà Văn Lợi)
1347/QĐ-UBND 09-05-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật Phúc Khang thuộc khu phi thuế quan (Đợt 17) - Hoàng Văn Hoàn
1355/QĐ-UBND 09-05-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật Phúc Khang thuộc khu phi thuế quan (Đợt 17) - Triệu Văn Nu
1342/QĐ-UBND 09-05-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật Phúc Khang thuộc khu phi thuế quan (Đợt 17) - Lăng Thị Pằng
1341/QĐ-UBND 09-05-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dvpự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật Phúc Khang thuộc khu phi thuế quan (Đợt 17) - Hoàng Văn Trường
1367/QĐ-UBND 09-05-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 18) (Hoàng Văn Pản (Toản)
1372/QĐ-UBND 09-05-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu Phi thuế quan (Đợt 18) (Ngô Văn Slít)
1349/QĐ-UBND 09-05-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật Phúc Khang thuộc khu phi thuế quan (Đợt 17) - Hoàng Văn Tắc