Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
66/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Hà Văn Đông)
57/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Hoàng Thị Ngâm)
29/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Triệu Văn Báo)
62/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Hà Văn Cạ)
36/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Lương Văn Sòi)
41/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Lê Văn Thắng)
47/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Lê Văn Hải)
22/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Lê Trung Hoa)
52/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Lê Thành Nghi)
67/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Hà Văn Héo)
64/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025)
65/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Hà Văn Váy)
60/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (hà Thị Phương)
32/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Nông Đức Mạnh)
38/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Lý Văn Thiết)
45/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Lê Văn Hiện)
24/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Lê Văn Thân)
50/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Lê Thị Hợp)
37/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Lương Văn Lan)
56/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Hoàng Văn Chương)
27/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Vương Thị Dần)
55/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025)0 (Hứa Thị Liên)
30/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Nông Văn Hin)
34/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (UBND xã Trùng Khánh)
40/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Lục Văn Năng)
48/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Lê Văn Đồng)
21/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Hứa Văn Thi)
53/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Hứa Thị Ninh)
26/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Chu Thị Miên)
63/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Hà Thị Trọng)
31/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Nông Văn Dư)
61/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Hà Thị Thó)
35/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Lý Văn Thành)
42/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Lê Văn Quyến)
46/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Lê Văn Dụ)
20/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Hứa Thị Ninh)
51/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Lê Thành Nhi)
25/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Ngô Văn Cọm)
58/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Hoàng Văn Phương)
28/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Vi Thị Khự)
59/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Đàm Văn Hoan)
33/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Ngô Văn Ước)
43/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Lê Văn Long)
39/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Lương Văn Hải)
49/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Lê Tuấn Tú)
23/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Lê Thị Mai Lệ)
54/TB-UBND 19-01-2023 Để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021 - 2025) (Hà Đức Tuân)
4143/QĐ-UBND 26-12-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng trụ sở Công an xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng của hộ gia đình, cá nhân bà Bế Thu Hà, xã Hoàng Văn Thụ
693/TB-UBND 02-12-2022 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (hộ ông Lưu Anh Trang)
698/TB-UBND 02-12-2022 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (hộ bà Lưu Thị Na)
704/TB-UBND 02-12-2022 Để thực hiện công trình xử lý vị trí điểm đen tai nạn giao thông Km19+800-Km20+680 QL.4A, tỉnh Lạng Sơn (UBND xã)
692/TB-UBND 02-12-2022 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (hộ ông Đinh Văn Tam)
696/TB-UBND 02-12-2022 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (hộ ông Đinh Hữu Chiến)
701/TB-UBND 02-12-2022 Để thực hiện công trình xử lý vị trí điểm đen tai nạn giao thông Km19+800-Km20+680 QL.4A, tỉnh Lạng Sơn (Nguyễn Đình Thân
694/TB-UBND 02-12-2022 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (hộ ông Lưu Văn Lũ)
699/TB-UBND 02-12-2022 Để thực hiện công trình xử lý vị trí điểm đen tai nạn giao thông Km19+800-Km20+680 QL.4A, tỉnh Lạng Sơn (Đường Thị Dâm)
703/TB-UBND 02-12-2022 Để thực hiện công trình xử lý vị trí điểm đen tai nạn giao thông Km19+800-Km20+680 QL.4A, tỉnh Lạng Sơn (Chu Thị Tình)
691/TB-UBND 02-12-2022 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (hộ ông Đinh Văn Khoảy)
697/TB-UBND 02-12-2022 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (hộ bà Trần Thị Liên)
702/TB-UBND 02-12-2022 Để thực hiện công trình xử lý vị trí điểm đen tai nạn giao thông Km19+800-Km20+680 QL.4A, tỉnh Lạng Sơn (Hoàng Văn Cường)
690/TB-UBND 02-12-2022 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (hộ ông Đinh Văn Cường)
695/TB-UBND 02-12-2022 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (UBND thị trấn Na Sầm)
700/TB-UBND 02-12-2022 Để thực hiện công trình xử lý vị trí điểm đen tai nạn giao thông Km19+800-Km20+680 QL.4A, tỉnh Lạng Sơn (Lý Thị Liên)
659/TB-UBND 07-11-2022 Để thực hiện công trình: Xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại Km 9+600-10+00 QL.4A, tỉnh Lạng Sơn (Chu Văn Sảy)
657/TB-UBND 07-11-2022 Để thực hiện công trình: Xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại Km 9+600-10+00 QL.4A, tỉnh Lạng Sơn (Nông Viết Voòng)
660/TB-UBND 07-11-2022 Để thực hiện công trình: Xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại Km 9+600-10+00 QL.4A, tỉnh Lạng Sơn (Liễu Thị Cắm)
658/TB-UBND 07-11-2022 Để thực hiện công trình: Xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại Km 9+600-10+00 QL.4A, tỉnh Lạng Sơn (Nông Văn Vinh)
656/TB-UBND 07-11-2022 Để thực hiện công trình: Xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại Km 9+600-10+00 QL.4A, tỉnh Lạng Sơn (Chu Văn Síu)
3602/QĐ-UBND 28-10-2022 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (Nông Thị Coi)
3603/QĐ-UBND 28-10-2022 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (Nông Văn Hiền)
648/TB-UBND 27-10-2022 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng trụ sở Công an xã Gia Miễn
649/TB-UBND 27-10-2022 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng trụ sở Công an xã Gia Miễn
3507/QĐ-UBND 18-10-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 14) (Hoàng Văn Phương)
3514/QĐ-UBND 18-10-2022 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số sê ri AĐ 517895, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H 01008 do UBND huyện Văn Lãng cấp ngày 22/8/2008
621/TB-UBND 10-10-2022 TB thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng trụ sở Công an xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng của bà Bế Thu Hà
3062/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hà Văn Quảng)
3190/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Văn Thường)
3185/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Văn Nghệ)
3172/QĐ-UBND 30-09-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 13) (Bế Xuân Hòa)
3181/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Ngô Văn Sláy)
3193/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Văn Hôn)
3162/QĐ-UBND 30-09-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 13) (Đàm Văn Sỹ)
3064/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Văn Đàm)
3060/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hà Văn Hải)
3187/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Nông Văn Ương)
3170/QĐ-UBND 30-09-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 13) (Vương Văn Pèng)
3175/QĐ-UBND 30-09-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 13) (Hoàng Văn Tiển)
3194/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Nguyễn Đình Tú)
3164/QĐ-UBND 30-09-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 13) (Nông Văn Đông)
3191/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Văn Tắc)
3061/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hà Thanh Hòa)
3188/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Văn Dim)
3184/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hứa Văn Tuấn)
3173/QĐ-UBND 30-09-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 13) (Hoàng Văn Ngọ)
3196/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hứa Viết Khoàng)
3180/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Ngô Văn Bé)
3197/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hoàng Văn Cam)
3169/QĐ-UBND 30-09-2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6, Đợt 13) (Chu Văn Xuyên)
3063/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Hà Thanh Quyết)
3189/QĐ-UBND 30-09-2022 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Hoàn thiện xuất tuyến 35Kv Đồng Đăng -Tân Thanh - Lộ 371 E13.6 Đồng Đăng (Nông Trí Tuệ)