Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1889/HDLN-HTĐT 18-09-2022 Hướng dẫn liên ngành về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
1889/HDLN-HTĐT 15-09-2022 Hướng dẫn liên ngành về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
16/NQ-HĐND 29-08-2022 NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 huyện Văn Lãng
16/2022/NQ-HĐND 13-07-2022 Nghị Quyết Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
16/2022/NQ-HĐND 07-07-2022 NQ.Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2222/QĐ-UBND 13-11-2021 Quyết định Về việc phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
1678/HD-SKHĐT-STC-SCT-SNNPTNT-SKHCN-CN NHNN 20-10-2021 Hướng dẫn liên ngành về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025
15/2021/NQ-HĐND 17-07-2021 NQ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HDND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đ
1668-UBND-TCKH 31-05-2021 Về việc tham gia góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết đề nghị phê duyệt danh mục dự án thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
TB 02-04-2021 Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh kiểm tra tại huyện Văn Lãng