Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2166/UBND-KTHT 20-10-2022 Công bố, công khai bổ sung CCN Văn Lãng 2 vào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 - 2020, xét đến năm 2025
1660/SCT-QLCN 17-10-2022 Về việc công bố, công khai bổ sung CCN Văn Lãng 2, CCN Minh Sơn vào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 - 2020, xét đến năm 2025
223/UBND-TCKH 15-02-2022 Về việc tổ chức đấu giá lại tài sản công là cây Sưa trong khuôn viên trụ sở UBND huyện Văn Lãng
3612/QĐ-UBND 30-11-2021 Quyết định về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công là cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở UBND huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
692/TB-UBND 25-10-2021 Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
197/TB-UBND 21-05-2021 Thông báo Công khai về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản là Cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Lần 3)
163/TB-UBND 14-05-2021 THÔNG BÁO Công khai về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản là Cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Lần 2)
143/TB-UBND 29-04-2021 Thông báo Công khai về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản là Cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn