Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
669/TNMT 02-08-2023 V/v công khai nội dung Báo cáo đề xuất Cấp GPMT của cơ sở Hệ thống cấp nước thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng công suất Q=1.200m3/ngày.đêm
298/UBND-TCKH 21-02-2023 V/v tăng cường công tác đấu thầu năm 2023.
26/NQ-HĐND 22-11-2022 NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 16/NQQ-HĐND, ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 huyện Văn Lãng
1621/QĐ-UBND 10-10-2022 Đề nghị phê duyệt bổ sung Cụm công nghiệp Văn Lãng 2, Cụm công nghiệp Minh Sơn vào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020, xét đến năm 2025
211/TB-TTPTQĐ 25-04-2022 Thông báo hủy bỏ thông báo số 170/TB-TTPTQĐ ngày 06/4/2022 cùa Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Lãng
212/TB-TTPTQĐ 22-04-2022 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đẻ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất Ao thủy nông (khu I), thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
170/TB-TTPTQĐ 06-04-2022 TB lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất Ao thủy nông (khu I), thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
403 /QĐ-UBND 10-03-2022 Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000
11/TBH-TTDVĐGTS 23-12-2021 Thông báo đấu giá tài sản Cây gỗ Sưa trụ sở UBND huyện
NHCSXH 29-04-2021 Thực hiện công tác tập huấn cho cán bộ ngoại ngành NHCSXH
VB 31-03-2021 NHCSXH tiếp tục thực hiện cho vay đối với hộ mới thoát nghèo
/TB 30-03-2021 Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn
CV 30-03-2021 Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn
258/TB-UBND 12-02-2019 Thông báo Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2020 huyện Văn Lãng; Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Văn Lãng