Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
107-TB-UBND 12-04-2021 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBBC huyện Văn Lãng tại hội nghị triển khai công tác bầu cử (Ngày 08 tháng 4 năm 2021)
09/TB-UBBC 03-03-2021 Thông báo Về việc công bố Nghị quyết của Ủy ban bầu cử huyện về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Văn Lãng, nhiệm kỳ 2021 - 2026
07/NQ-UBBC 02-03-2021 Nghị quyết Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Văn Lãng, nhiệm kỳ 2021-2026
04/TB-UBBC 19-02-2021 Thông báo Về địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026
385/VP-YT 09-02-2021 V/v thu hồi thuốc Tobraquin
47/KH-UBND 05-02-2021 Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
185/VP-YT 21-01-2021 V/v thuốc viên nén Sabumol 2mg
09/KH-UBND 11-01-2021 Kế hoạch Cải cách hành chính huyện Văn Lãng năm 2021
07/KH-UBND 11-01-2021 Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2021 về việc thực hiện chủ đề năm 2021 “siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”
08/KH-UBND 11-01-2021 Triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Văn Lãng
04/KH-UBND 08-01-2021 Kế hoạch Tổ chức các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn năm 2021 trên địa bàn huyện Văn Lãng
05/KH-BCĐ 08-01-2021 Kế hoạch Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo và thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2021
01/KH-UBND 07-01-2021 Kế hoạch Về triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp nhập, giải thể, đổi tên thôn, khu phố trên địa bàn huyện Văn Lãng
861/TB-UBND 31-12-2020 Thông báo Về việc công bố, công khai danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn huyện Văn Lãng
56/2020/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 huyện Văn Lãng
63/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn huyện Văn Lãng
56/2020/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 huyện Văn Lãng
63/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn huyện Văn Lãng
60/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Văn Lãng
60/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Văn Lãng
56/2020/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 huyện Văn Lãng
57/2020/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Văn Lãng
62/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 huyện Văn Lãng
62/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 huyện Văn Lãng
57/2020/NQ-HĐND 18-12-2020 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Văn Lãng
2959/VP-YT 02-12-2020 V/v thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm
2952/UBND-NV 01-12-2020 Về đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2020
3699/QĐ-UBND 25-11-2020 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng (Lê Văn Thu)
3697/QĐ-UBND 25-11-2020 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng (Mã Thị Slèn)
3695/QĐ-UBND 25-11-2020 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng (Nông Văn Khang)
3700/QĐ-UBND 25-11-2020 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng (Lương Trung Thu)
3698/QĐ-UBND 25-11-2020 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng (Đường Văn Quốc)
3696/QĐ-UBND 25-11-2020 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng (Phạm Thị Đức)
250/KH-UBND 13-11-2020 Tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý Văn phòng điện tử VNPT-IOFFICE và Thiết bị chữ ký số trên địa bàn huyện Văn Lãng.
3348/QĐ-UBND 12-11-2020 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện xây dựng Sân thể thao xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng
3346/QĐ-UBND 12-11-2020 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện xây dựng Sân thể thao xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng
3344/QĐ-UBND 12-11-2020 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện xây dựng Sân thể thao xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng
3349/QĐ-UBND 12-11-2020 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện xây dựng Sân thể thao xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng
247/KH-UBND 12-11-2020 Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn huyện Văn Lãng
3347/QĐ-UBND 12-11-2020 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện xây dựng Sân thể thao xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng
3345/QĐ-UBND 12-11-2020 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện xây dựng Sân thể thao xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng
3350/QĐ-UBND 12-11-2020 Quyết định V/v thu hồi đất để thực hiện xây dựng Sân thể thao xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng
246/KH-UBND 11-11-2020 Phát triển các mô hình Nông lâm kết hợp để nâng cao trữ lượng các-bon, bảo tồn đất trên địa bàn huyện Văn Lãng
243/KH-UBND 05-11-2020 Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn huyện Văn Lãng
242/KH-UBND 04-11-2020 Nâng cao chất lượng, năng lực, hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyệnVăn Lãng, giai đoạn 2021-2025
240/KH-UBND 30-10-2020 Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020
241/KH-UBND 30-10-2020 Thực hiện Đề án nâng cao năng lực quản lý, đảm bảo an toàn và hiệu quả các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Văn Lãng giai đoạn 2021 - 2030
245/KH-UBND 30-10-2020 Triển khai Đề án tuyên truyền an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở huyện Văn Lãng Giai đoạn 2020 - 2025
235/KH-BATGT 28-10-2020 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2020
234.KH-UBND 23-10-2020 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 111 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2020)
2925/QĐ-UBND 22-10-2020 Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Văn Lãng
233/KH-UBND 19-10-2020 Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 và Giải Cầu lông, Bóng chuyền hơi Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2020)
231/KH-UBND 16-10-2020 Kiểm tra, đánh giá và xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2020
227/KH-UBND 08-10-2020 Tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) và 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam
223/KH-UBND 05-10-2020 phân công tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu – Đông (1950 - 2020)
222/KH-UBND 30-09-2020 Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
231/KH-UBND 29-09-2020 Triển khai thực hiện “Mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” trên địa bàn huy
221/KH-UBND 28-09-2020 Thực hiện nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lãng
218/KH-UBND 28-09-2020 Triển khai thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
216/KH-UBND 22-09-2020 Tổ chức Giải bóng đá Mini huyện Văn Lãng lần thứ IV năm 2020
215/KH-UBND 18-09-2020 Tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2020
212/KH-UBND 16-09-2020 Tổ chức hội nghị tuyên truyền các quy định về quản lý, bảo vệ rừng
206/KH-UBND 11-09-2020 Triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn huyện Văn Lãng - Năm 2020
202/KH-UBND 07-09-2020 Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn huyện Văn Lãng
199/KH-UBND 31-08-2020 Triển khai kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020
197/KH-UBND 26-08-2020 Thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Văn Lãng
191/KH-UBND 18-08-2020 Tổ chức Lễ đón nhận Bằng Công nhận Trường PTDT Bán trú THCS xã Thanh Long đạt chuẩn Quốc gia Mức độ I
190/KH-UBND 17-08-2020 Triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trên địa bàn huyện Văn Lãng
188/KH-UBND 17-08-2020 Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2020
192/KH-UBND 17-08-2020 Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Văn Lãng
186/KH-UBND 14-08-2020 Kế hoạch Thực hiện nhập liệu, điện tử hóa thông tin hộ tịch lịch sử trên địa bàn huyện Văn Lãng
184/KH-UBND 13-08-2020 Kế hoạch Phát triển ngành nông nghiệp nông thôn năm 2021
185/KH-UBND 13-08-2020 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)
171/KH-UBND 29-07-2020 Kế hoạch đảm bảo giao thông kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
163/KH-UBND 09-07-2020 Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2020
1592/UBND-NV 08-07-2020 V/v tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế chỉ số CCHC năm 2019
160/KH-UBND 08-07-2020 Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến các chính sách xã hội năm 2020
156/KH-UBND 03-07-2020 Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam" năm 2020 trên địa bàn huyện Văn Lãng
155/KH-UBND 30-06-2020 Kế hoạch Tổ chức thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2020
150/KH-UBND 23-06-2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)
148/KH-UBND 18-06-2020 Kế hoạch Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Lạng Sơn năm 2020 trên địa bàn huyện Văn Lãng
146/KH-UBND 17-06-2020 Kế hoạch Thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) huyện Văn Lãng năm 2020
144/KH-UBND 16-06-2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và thực hiện "Năm dân vận khéo" 2020 trên địa bàn huyện Văn Lãng
145/KH-BCĐ 16-06-2020 Kế hoạch Ra quân hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” 26/6/2020
140/KH-UBND 12-06-2020 Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Văn Lãng
142/KH-UBND 12-06-2020 Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động thuộc "Tháng hàng động vì môi trường" Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
139/KH-UBND 12-06-2020 Kế hoạch tổ chức leein hoan nghệ thuật Hát Then, Hát Dân ca, dân tôc huyện Văn Lãng lần thứ II năm 2020
137/KH-UBND 08-06-2020 Kế hoạch Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên trên địa bàn huyện Văn Lãng
129/KH-UBND 28-05-2020 Kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hương ứng Ngày Đại dương thế giới trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2020
1323/KH-BATGT 27-05-2020 Kế hoạch triển khai chương trình tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 20230 với Chủ đề "Giữ chọn ước mơ"
126/KH-UBND 26-05-2020 Kế hoạch tuyên truyền triển khai Luật Trẻ em trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2020
127/KH-UBND 26-05-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hooxo trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng năm 2020
130/KH-UBND 22-05-2020 Kế hoạch tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020
123/KH-UBND 22-05-2020 Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật,
122/KH-UBND 20-05-2020 Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 Trường PTDT nội trú và THCS huyện, tuyển sinh mầm non và tuyến sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021
118/KH-UBND 12-05-2020 Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2020
116/KH-UBND 08-05-2020 Kế hoạch Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2025
99/KH-UBND 06-04-2020 Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp huyện Văn Lãng năm 2020
88/KH-UBND 23-03-2020 Kế hoạch Triển khai Dự án Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2020
84/KH-UBND 23-03-2020 Kế hoạch thu thập, tổng hợp thông tin thị trường lao động (phần cung, cầu lao động) trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2020