Xác định công tác kiểm điểm tổ chức đảng, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cũng như chất lượng của đội ngũ đảng viên. Ngày 30/11/2022, Huyện ủy Văn Lãng đã tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022.