Ngày 19/12, Ban dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 tại huyện Văn Lãng.

          Theo đó đoàn sẽ tiến hành kiểm tra các nội dung: Kiểm tra việc thành lập, kiện toàn Ban quản lý cấp xã, Ban phát triển thôn về việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Kiểm tra việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kiểm tra thực địa một số dự án đầu tư xây dựng, mô hình phát triển sản xuất;  Kiểm tra hồ sơ rà soát đối tượng thụ hưởng các Tiểu dự án, Dự án thuộc Chương trình; Kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn Chương; đánh giá những khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân… Theo báo cáo, tổng kế hoạch vốn ngân sách TW năm 2022 thực hiện chương trên địa bàn huyện là 49.198 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư 28.582 triệu đồng, vốn sự nghiệp 20.616 triệu đồng, các đơn vị chủ đầu tư đã tiến hành giải ngân thanh toán vốn 26.049 triệu đồng đạt gần 53%.

(Đoàn kiểm tra thực địa xây bể chứa nước sạch tại thôn Pác ca xã Thành Hòa)