Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1213/BC-UBND 18-12-2022 BC NHANH PC DỊCH COVID-19 NGÀY 18.12.2022 - UBND HUYỆN
1133/BC-UBND 02-12-2022 BC NHANH PC DỊCH COVID-19 NGÀY 02.12.2022 - UBND HUYỆN
1112/BC-UBND 30-11-2022 BC NHANH PC DỊCH COVID-19 NGÀY 30.11.2022 - UBND HUYỆN
1072/BC-UBND 24-11-2022 BC NHANH PC DỊCH COVID-19 NGÀY 23.11.2022 - UBND HUYỆN
1066/BC-UBND 22-11-2022 BC NHANH PC DỊCH COVID-19 NGÀY 22.11.2022 - UBND HUYỆN
1058/BC-UBND 21-11-2022 BC NHANH PC DỊCH COVID-19 NGÀY 21.11.2022 - UBND HUYỆN
1035/BC-UBND 17-11-2022 BC NHANH PC DỊCH COVID-19 NGÀY 16.11.2022 - UBND HUYỆN
2344/UBND-TTYT 17-11-2022 V/v tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19
1029/BC-UBND 15-11-2022 BC NHANH PC DỊCH COVID-19 NGÀY 15.11.2022 - UBND HUYỆN
1013/BC-UBND 13-11-2022 BC NHANH PC DỊCH COVID-19 NGÀY 10.11.2022 - UBND HUYỆN
1001/BC-UBND 07-11-2022 BC NHANH PC DỊCH COVID-19 NGÀY 07.11.2022 - UBND HUYỆN
996/BC-UBND 06-11-2022 BC NHANH PC DỊCH COVID-19 NGÀY 06.11.2022 - UBND HUYỆN
991/BC-UBND 04-11-2022 BC NHANH PC DỊCH COVID-19 NGÀY 03.11.2022 - UBND HUYỆN
973/BC-UBND 27-10-2022 BC NHANH PC DỊCH COVID-19 NGÀY 27.10.2022 - UBND HUYỆN
966/BC-UBND 26-10-2022 BC NHANH PC DỊCH COVID-19 NGÀY 26.10.2022 - UBND HUYỆN
954/BC-UBND 22-10-2022 BC NHANH PC DỊCH COVID-19 NGÀY 22.10.2022 - UBND HUYỆN
947/BC-UBND 20-10-2022 BC NHANH PC DỊCH COVID-19 NGÀY 20.10.2022 - UBND HUYỆN
921/BC-UBND 12-10-2022 BC NHANH PC DỊCH COVID-19 NGÀY 12.10.2022 - UBND HUYỆN
122/BC-UBND 19-02-2022 BC NHANH PC DỊCH COVID-19 NGÀY 19.02.2022 - UBND HUYỆN
108/BC-UBND 15-02-2022 BC NHANH PC DỊCH COVID-19 NGÀY 15.02.2022 - UBND HUYỆN
86/BC-UBND 08-02-2022 BC NHANH PC DỊCH COVID-19 NGÀY 08.02.2022 - UBND HUYỆN
85/BC-UBND 07-02-2022 BC NHANH PC DỊCH COVID-19 NGÀY 07.02.2022 - UBND HUYỆN
83/BC-UBND 06-02-2022 BC NHANH PC DỊCH COVID-19 NGÀY 06.02.2022 - UBND HUYỆN
82/BC-UBND 05-02-2022 BC NHANH PC DỊCH COVID-19 NGÀY 05.02.2022 - UBND HUYỆN
81/BC-UBN 04-02-2022 BC NHANH PC DỊCH COVID-19 NGÀY 04.02.2021 - UBND HUYỆN
64/BC-UBND 26-01-2022 BC NHANH PC DỊCH COVID-19 NGÀY 26.01.2021 - UBND HUYỆN
57/BC-UBND 24-01-2022 BC NHANH PC DỊCH COVID-19 NGÀY 24.01.2021 - UBND HUYỆN
42/BC-UBND 19-01-2022 BC NHANH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 NGÀY 19.01.2021 - UBND HUYỆN
40/BC-UBND 18-01-2022 BC NHANH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 NGÀY 18.01.2021 - UBND HUYỆN
23/BC-UBND 11-01-2022 BC NHANH PC COVID-19 NGÀY 11-01-2022 UBND HUYỆN
16/BC-UBND 08-01-2022 BC NHANH PC COVID-19 NGÀY 08-01-2022 UBND HUYỆN