Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
79/GM-HĐND 23-06-2023 Giấy mời dự phiên họp giải trình của Thường trực HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
71/TB-HĐND 09-06-2023 THÔNG BÁO Dự kiên thời gian, nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND huyện Văn Lãng khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026
67QĐ-HĐND 05-06-2023 QUYẾT ĐỊNH Triệu tập kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện Văn Lãng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
17/GM-UBND 03-02-2023 GIẤY MỜI Họp xem xét, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS năm 2022 và xem xét đề xuất các nội dung phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp năm 2023
18/GM-UBND 03-02-2023 giấy mời Họp triển khai, phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
121/TB-HĐND 28-11-2022 Thông báo Dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Văn Lãng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
125/QĐ-HĐND 28-11-2022 QUYẾT ĐỊNH Triệu tập kỳ họp thứ bảy (kỳ họp thường lệ) Hội đồng nhân dân huyện Văn Lãng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
359/GM-HĐND. 18-11-2022 Giấy mời Dự kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện Văn Lãng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
356/GM-UBND 16-11-2022 GIẤY MỜI Thông qua dự án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/500 và dự án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu xử lý rác thải y tế tập trung bằng công nghệ đốt áp suất âm không khói tại thôn Ké
111/QĐ-HĐND 14-11-2022 Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện Văn Lãng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
342/GM-UBND 07-11-2022 Giấy mời họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Văn Lãng
338/GM-UBND 03-11-2022 Giấy mời dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng năm 2022
78/TB-HĐND 15-08-2022 Thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện Văn Lãng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
212/TB-TTPTQĐ 22-04-2022 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đẻ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất Ao thủy nông (khu I), thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
448/SVHTTDL-QLVHGĐ 15-04-2022 Thông cáo báo chí về tổ chức Lễ hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn 2022
35/TB-HĐND 11-07-2021 Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện Văn Lãng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2025
61/TB-HĐND 08-07-2021 Thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân huyện Văn Lãng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
197/TB-UBND 31-05-2021 THÔNG BÁO Công khai về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản là Cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Lần 3)
178/TB-UBND 25-05-2021 THÔNG BÁO Thời gian, địa điểm, phân công công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021
97/TB-UBND 05-04-2021 Thông báo Thời gian, địa điểm, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 đối với thí sinh dự tuyển vào UBND huyện Văn Lãng
111/KH-UBND 26-03-2021 Kế hoạch Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm"năm2021
10/TB-BQLDA 13-01-2021 Thông báo Một số nội dung trong việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Văn Lãng
03/TB-HĐTD 12-01-2021 Thông báo Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Văn Lãng đủ điều kiện tham dự vòng 2
234/TB-BQL 27-11-2020 Thông báo Tuyển dụng viên chức và tiếp nhận Phiếu đăng kí dự tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Văn Lãng
614/TB-UBND 06-11-2020 Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức bổ sung các vị trí việc làm còn thiếu năm 2020
08-HD/HU 12-10-2020 Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
489/BC-UBND 30-09-2020 Báo cáo Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 huyện Văn Lãng
439/TB-UBND 30-09-2020 Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 huyện Văn Lãng
436/TB-HĐTD 24-09-2020 Thông báo Kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 huyện Văn Lãng
429/TB-UBND 21-09-2020 Thông báo Thời gian, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020
428/TB-UBND 21-09-2020 Thông báo Danh sách thí sinh và phòng thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020
427/TB-UBND 18-09-2020 Thông báo Về việc thay đổi hình thức thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020
288/TB-UBND 01-09-2020 Thông báo Tổ chức hướng dẫn ôn tập, thời gian thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020
287/TB-HĐTD 31-08-2020 Thông báo Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 huyện Văn Lãng
271/TB-HĐKTSH 21-08-2020 Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch đối với người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển công chức, viên chức
261/TB-UBND 21-08-2020 Thông báo Một số nội dung trong việc việc tiếp nhận vào viên chức không qua thi tuyển; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức, viên chức cấp huyện trở lên
262/TB-UBND 21-08-2020 Thông báo Về việc thay đổi hình thức, thời gian tuyển dụng viên chức năm 2020
231/TB-UBND 03-08-2020 Thông báo Tạm dừng thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020
1789/UBND-NV 31-07-2020 Thông báo V/v đăng ký bồi dưỡng đối với công chức, viên chức làm công tác kế toán năm 2020
215/TB-UBND 28-07-2020 Thông báo Thời gian thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020
214/TB-UBND 24-07-2020 Danh sách thí sinh và phòng thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020
1602/UBND-NV 09-07-2020 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo trình độ thạc sí kinh tế tại tỉnh Lạng Sơn
1566/UBND-TCKH 06-07-2020 V/v tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
197/TB-HĐTD 02-07-2020 Thông báo Danh mục tài liệ ôn tập kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020
191/TB-UBND 30-06-2020 Thông báo Một số nội dung trong việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020
177/TB-UBND 15-06-2020 Thông báo Phân công công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 đối với thí sinh dự tuyển vào UBND huyện Văn Lãng
171/TB-HĐKTSH 12-06-2020 Thông báo V/v xem xét tiếp nhận vào viên chức sự nghiệp năm 2020
/DS-UBND 08-05-2020 Thông báo Danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển viên chức huyện Văn Lãng đến hất ngày 08/5/2020
125/TB-UBND 07-05-2020 Về việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020
/DS-UBND 04-05-2020 Thông báo danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2020 đến ngày 04/5/2020
/DS-UBND 29-04-2020 Thông báo Danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2020 tính đến ngày 29/4/2020
/DS-UBND 27-04-2020 Thông báo danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 đến ngày 27/4/2020
/DS-UBND 23-04-2020 Thông báo danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2020 đến ngày 23/4/2020
/DS-UBND 20-04-2020 Danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2020 đến ngày 20/4/2020
99/KH-UBND 06-04-2020 Kế hoạch Tổ chức triển khai việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020
111/TB-UBND 06-04-2020 Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức năm 2020
15/TB-UBND 31-01-2020 Thông báo hoãn tổ chức khai mạc Lễ hội Chùa Tân Thanh
16-07-2019 Thông báo Danh sách thí sinh nộp hồ sơ tuyển dụng công chức tính đến ngày 16/7/2019
1617/TB-UBND 15-07-2019 Thông báo V/v tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng
15-07-2019 Thông báo Danh sách thí sinh nộp hồ sơ tuyển dụng công chức tính đến ngày 15/7/2019
12-07-2019 Danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển công chức tại UBND huyện Văn Lãng tính đến ngày 12/7/2019
11-07-2019 Danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển công chức tại UBND huyện Văn Lãng tính đến ngày 11/7/2019
11-07-2019 Danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển công chức tại UBND huyện Văn Lãng tính đến ngày 11/7/2019
10-07-2019 Danh sách thông báo thí sinh dự tuyển công chức đến ngày 10/7/2019
08-07-2019 Danh sách thông báo thí sinh dự tuyển công chức đến ngày 05/7/2019
02-07-2019 Danh sách thông báo thí sinh dự tuyển công chức đến ngày 02/7/2019
02-07-2019 Danh sách thông báo thí sinh dự tuyển công chức đến ngày 02/7/2019
3120-QĐ/HU 13-06-2019 Quyết định Về Quy chế Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân
3121-QĐ/HU 13-06-2019 Qiuyết định Về Nội quy tiếp dân tại Phòng tiếp dân của Bí thư Huyện ủy
958/PA-UBND 24-04-2019 Phương án Tổng thể đề xuất sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã huyện Văn Lãng giai đoạn 2019 - 2021
830/UBND-NV 11-04-2019 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo trình độ thạc sĩ kinh tế tại tỉnh Lạng Sơn năm 2019
30/TB-UBND 09-01-2019 Thông báo Kết quả phúc khảo trong kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 huyện Văn Lãng
3101/TB-UBND 18-12-2018 Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 huyện Văn Lãng
03-12-2018 Thông báo Kết quả thi thực hành kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Văn Lãng năm 2018
210/GM-UBND 13-11-2018 Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến triển khai và nhân rộng mô hình Trạm Y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình
2823/TB-UBND 12-11-2018 Thông báo Danh sách thí sinh và phòng thi kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018
HDON 12-10-2018 Hướng dẫn ôn tập tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Văn Lãng năm 2018
2156/TB-UBND 04-09-2018 Thông báo Kết quả kiểm tra sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2018 huyện Văn Lãng
2070/TB-UBND 22-08-2018 Thông báo Tạm dừng thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018
2034/TB-HĐKTSH 17-08-2018 Thông báo Về việc xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018
2034/TB-HĐKTSH 17-08-2018 Thông báo Về việc xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018
1981/TB-UBND 10-08-2018 Thông báo Một số nội dung trong việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018
06-08-2018 DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2018 HUYỆN VĂN LÃNG
03-08-2018 DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2018 HUYỆN VĂN LÃNG
01-08-2018 DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2018 HUYỆN VĂN LÃNG
30-07-2018 DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2018 HUYỆN VĂN LÃNG
26-07-2018 DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2018 HUYỆN VĂN LÃNG
23-07-2018 Danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển viên chức sự nghiệp đến ngày 23/7/2018
96/GM-UBND 04-05-2018 Giấy mời Họp chuẩn bị báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện Văn Lãng
77/GM-UBND 11-03-2018 Giấy mời Dự họp xem xét kiến nghị của UBND huyện Đình Lập và UBND huyện Văn Lãng (77/GM-UBND ngày 11/3/2018).
76/GM-UBND 10-03-2018 Giấy mời Hội nghị triển khai công tác kiểm toán (76/GM-UBND ngày 10/3/2018).
73/GM-UBND 09-03-2018 Giấy mời Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại huyện Cao Lộc (73/GM-UBND ngày 09/3/2018).
99/TB-UBND 09-03-2018 Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại UBND huyện Văn Lãng và UBND xã Tân Lang (99/TB-UBND ngày 09/3/2018).
99/TB-UBND 09-03-2018 Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại UBND huyện Văn Lãng và UBND xã Tân Lang (99/TB-UBND ngày 09/3/2018).