Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Văn hóa - Xã hội

VĂN LÃNG: 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 GIẢI QUYẾT TRÊN 30.000 HỒ SƠ QUA CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

 

Trong 9 tháng đầu năm 2022, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện Văn Lãng đã tiếp nhận 8.862 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 8.850 hồ sơ, 12 hồ sơ đang giải quyết trong hạn; Cấp xã số hồ sơ tiếp nhận 29.557 trong đó đã giải quyết 29.532, hồ sơ đang giải quyết 25.