Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Văn bản điều hành
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
01/2011/TT-BTTTT Thông tư Thông tư công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
06/2011/TT-BTTTT Thông tư Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
07/2009/TT-BTNMT Nghị định Nghị định quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý,khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường
2111/SY-VP 29/12/2021 Nghị quyết Nghị quyết Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bưu chính, viễn thông; Dân sự; Giáo dục, đào tạo; Tài chính; Tài nguyên; Văn hóa, thể thao, du lịch; Y tế, dược và 20 đề mục
453/2023/QĐ-UBND 13/03/2023 Quyết định Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng
Quản lý đất đai
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
08/2007/TT-BTNMT 01/12/2016 Nghị định Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
1768/QĐ-UBND 26/07/2021 Quyết định Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mơi tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
08/2017/TT-BTNMT 06/06/2017 Thông tư Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
Môi trường
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
3942/2022/QĐ-UBND 17/11/2022 Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Lãng