Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông tin liên hệ

Submitted by Ban biên tập Huyện Văn Lãng on 22 September 2021

HUYỆN VĂN LÃNG

 

I. DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LÃNH ĐẠO

Số TT

CHỨC DANH

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

Cơ quan

Di động

CẤP HUYỆN

 

 

1

Chủ tịch HĐND

Nguyễn Văn Trường

02053.880 122

0989132888

2

Phó CT HĐND

Đường Thị Xuyến

02053.880 141

0949509888

3

Chủ tịch UBND

Lê Tuấn Minh

02053.880 138

0989365888

4

Phó CT UBND

Bế Văn Nhớ

02053.880 139

0983359505

5

Phó CT UBND

Bế Thị Vẫn

02053.880 155

0836991608

6

Chủ tịch UB MTTQ

Dương Lệ Mỹ

02053.880 397

0915478485

7

Phó CT UB MTTQ

Phù Thị Bích Thuận

02053.838 123

0987346388

 

Văn phòng HĐND&UBND

 

 

8

Chánh Văn phòng

Nguyễn Duy Hoàng

02053.880 140

0912111662

9

Phó Chánh Văn phòng

Lô Văn Hậu

02053 880 994

0836991606

10

Phó Chánh Văn phòng

Đặng Thị Hường

02053.880 142

0974068915

11

Văn thư

Dương Thị Kim

02053.880 839

0989612591

 

II. DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN HĐND HUYỆN VĂN LÃNG

Số

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ chuyên môn

Chức vụ, đơn vị công tác

I

LÃNH ĐẠO HĐND

 

 

 

1

Nguyễn Văn Trường

10/01/1971

Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Văn Lãng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

2

Đường Thị Xuyến

27/6/1972

Thạc sĩ, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

II

BAN PHÁP CHẾ

 

 

 

1

Nguyễn Thị Tám

05/02/1980

Đại học Sư phạm, chuyên ngành Ngữ văn

Trưởng Ban pháp chế - Hội đồng nhân dân huyện

2

Phùng Thế Anh

11/9/1976

Thạc sỹ, Luật

Phó Trưởng Công an huyện

3

Hoàng Văn Trọng

17/7/1979

Đại học Sư phạm, chuyên ngành Toán

Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Miễn

4

Đàm Thanh Loan

04/10/1980

Đại học, chuyên ngành Quản lý giáo dục

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

5

Phù Thị Bích Thuận

10/10/1980

Đại học Sư phạm, chuyên ngành Tiếng Anh

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

III

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

 

 

 

1

Nguyễn Tiến Minh

10/01/1965

Đại học Sư phạm, chuyên ngành Vật lý

Trưởng Ban kinh tế - Hội đồng nhân dân huyện

2

Hoàng Văn Kiêm

16/7/1979

Đại học, chuyên ngành Công tác xã hội

Phó Trưởng Ban kinh tế - Hội đồng nhân dân huyện

3

Hoàng Thị Dung

11/01/1973

Đại học, chuyên ngành Giáo dục tiểu học

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

4

Trần Anh Dũng

25/9/1972

Đại học, chuyên ngành Công tác xã hội

Bí thư Đảng ủy xã Tân Mỹ

5

Nguyễn Trọng Vĩnh

09/8/1984

Thạc sỹ, Quản lý kinh tế

Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

 

 

B. CẤP XÃ. PHƯỜNG, THỊ TRẤN

1. XÃ TRÙNG KHÁNH

 

S TT

CHỨC DANH

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

Cơ quan

Di động

1

Chủ tịch HĐND 

Phù Văn Tỳ

 

0383237219

2

Phó CT  HĐND

Ngô Văn Hiệu

 

0964196558

2

Chủ tịch UBND

Nông Văn Ngoan

 

0988697258

3

Phó CT UBND 

Hà Văn Thương

 

0972188578

Hà Thị Thiết

 

0973048781

4

Chủ tịch UBMTTQ

Lương Văn Thức

 

0865617463

5

Phó CT UBMTTQ

Lý Văn Nghị

 

0978526211

6

Văn phòng

Lương Thị Hạnh

 

0399156404

Nông Văn Toản

 

0377355116

 

2. XÃ NHẠC KỲ

 

S TT

CHỨC DANH

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

Cơ quan

Di động

1

Chủ tịch HĐND 

Nông Trần Huyên

 

0912415810

2

Phó CT  HĐND

Lã Văn Thắng

 

0975240842

3

Chủ tịch UBND

Lô Xuân Lượng

 

0978262982

4

Phó CT UBND 

Lô Hùng Biện

 

0984873282

5

Chủ tịch UBMTTQ

Hoàng Thị Hoan

 

0349182208

6

Phó CT UBMTTQ

Lý Ka Núp

 

0978774883

7

Văn phòng

Hoàng Thị Hoài

 

0383820520

 

 

 

 

3. XÃ THÀNH HÒA

 

S TT

CHỨC DANH

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

Cơ quan

Di động

1

Chủ tịch HĐND 

Lương Văn Đức

 

0985219569

2

Phó CT  HĐND

Hoàng Văn Huê

 

0982516350

3

Chủ tịch UBND

Lương Liễu Phi

02053 880 098

0983105234

4

Phó CT UBND 

Lý Thị Luyến

 

0986304427

5

Chủ tịch UBMTTQ

Hứa Hông Khuyên

 

0396846559

6

Phó CT UBMTTQ

Hứa Văn Pen

 

0363841886

7

Văn phòng

Lý Thị Thu

 

0989450423

 

4. XÃ THỤY HÙNG

 

Số TT

CHỨC DANH

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

Cơ quan

Di động

1

Chủ tịch HĐND 

Nông Văn Hà

 

0387693807

2

Phó CT  HĐND

Nông Văn Trường

 

0987263193

3

Chủ tịch UBND

Luân Văn Tần

 

0988.945.586

4

Phó CT UBND 

Hứa Văn Vững

 

0383236583

5

Phó CT UBND 

Vy văn Quyết

 

0967.227562

6

Chủ tịch UBMTTQ

Bế Văn Đức

 

0981941346

7

Phó CT UBMTTQ

Lương Văn Toàn

 

0987974210

8

Văn Phòng

Chu Văn Ninh

 

0379484766

 

5. XÃ BẮC VIỆT

 

S TT

CHỨC DANH

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

Cơ quan

Di động

1

Chủ tịch HĐND 

Triệu Lý Hòa

 

0974.841.053

2

Phó CT  HĐND

Bế Văn Mười

 

0972.987.114

3

Chủ tịch UBND

Bành Thị Huyền

02053.880.040

0396.576.842

4

Phó CT UBND 

Nguyễn Đình Đoàn

 

0334.012.588

5

Chủ tịch UBMTTQ kiêm PCT UBND xã

Chu Bích Luyên

 

0987.894.329

6

Phó CT UBMTTQ

Lý Viết Tuấn

 

0362.951.589

7

Văn phòng – Thống kê

Đoàn Kim Trang

 

0978.877.763

8

Văn phòng – Thống kê

Chu Thị Gái

 

0963.183.936

 

 

 

 

6. XÃ BẮC LA

 

S TT

CHỨC DANH

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

Cơ quan

Di động

1

Chủ tịch HĐND 

Hứa Bằng Giang

 

0399.279.857

2

Phó CT  HĐND

Hà Văn Phụ

 

0388.649.465

3

Chủ tịch UBND

Vy Văn Quyết

 

0327.412.805

4

Phó CT UBND 

Luân Văn Thiện

 

0986.388.346

5

Chủ tịch UBMTTQ

Luân Văn Khánh

 

0399.790.010

6

Phó CT UBMTTQ

Lô Thị Lan

 

0335.604.695

7

Văn phòng

Ma Văn Luận

 

0971.648.826

 

7. XÃ BẮC HÙNG

 

S TT

CHỨC DANH

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

Cơ quan

Di động

1

Chủ tịch HĐND 

Chu Thị Sửu

02053.780 037

0967857985

2

Phó CT HĐND

Nông Văn Hùng

 

0982279679

3

Chủ tịch UBND

Đinh Thanh Tuy

02053.780 313

0949267009

4

Phó CT UBND 

Nông Thanh Lượng

 

0967298430

5

Phó CT UBMTTQ

Nông Ngọc Khôi

 

0982639182

6

Văn phòng

Vương Thị Phơi

02053.780 600

0812999885

 

8. XÃ GIA MIỄN

 

Số TT

CHỨC DANH

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

Cơ quan

Di động

1

Chủ tịch HĐND 

Hoàng Văn Trọng

 

0912915338

2

Phó CT  HĐND

Đặng Thị Miên

 

0377068985

3

Chủ tịch UBND

Hoàng Văn Bốn

 

0389752790

4

Phó CT UBND 

Công Văn Chăng

 

0383708632

5

Chủ tịch UBMTTQ

Mông Thị Thảo

 

0384639400

6

Phó CT UBMTTQ

Linh Thị Vân

 

0869920662

7

Văn phòng

Triệu Thị Huệ

 

0384790334

8

Văn phòng

Phùng Văn Tài

 

0368234385

9

Văn phòng

Hoàng Quốc Định

 

0869637109

 

 

 

 

 

 

9. THỊ TRẤN NA SẦM

 

S TT

CHỨC DANH

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

Cơ quan

Di động

1

Chủ tịch HĐND 

Đàm Thuỳ Dung

02053 880 345

0399888286

2

Phó CT HĐND

Nguyễn Công Tâm

0834241982

3

Chủ tịch UBND

Trần Danh Sĩ

0973455105

4

Phó CT UBND

Bế Quốc Hội

0987295077

Lương Văn Chính

0372543161

5

Chủ tịch UBMTTQ

Phan Minh Thi

0389821880

6

Phó CT UBMTTQ

Mai Hồng Phương

0336719693

7

Văn phòng

Hứa Thị Bê

0979278564

Lộc Văn Thùy

0984823250

 

10. XÃ HOÀNG VĂN THỤ

 

S TT

CHỨC DANH

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

Cơ quan

Di động

1

Chủ tịch HĐND 

Hoàng Văn Tuân

 

0369 717 232

2

Phó CT  HĐND

Liễu Văn Hở

 

0379 308 468

3

Chủ tịch UBND

Nông Văn Nguyễn

 

0912 416 755

4

Phó CT UBND 

Hoàng Hồng Nhung

 

0827 818 792

5

Chủ tịch UBMTTQ

Đang trình kiện toàn

 

 

6

Phó CT UBMTTQ

Đang trình kiện toàn

 

 

7

Văn phòng

Hoàng Thị Niềm

0253 781 601

0944 415 614

Nguyễn Thị Thu Thùy (Phụ trách HĐND)

0971 027 080

 

11. XÃ HỒNG THÁI

 

STT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Chủ tịch HĐND

Chu Văn Hưng

 

0823151904

2

Phó Chủ tịch HĐND

Hoàng Thị Nhưng

 

0826603386

3

Chủ tịch UBND

Nông Văn Đoàn

 

0944506116

4

Phó Chủ tịch UBND

Nông Văn Nghĩa

 

0839918583

5

Chủ tịch UBMTTQ

Lăng Văn Huấn

 

0395098664

6

Phó Chủ tịch UBMTTQ

Nông Văn Tứ

 

0977768221

7

Văn Phòng

Hoàng Thị O

 

0372106188

 

12. XÃ THANH LONG

 

STT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Chủ tịch HĐND

Hoàng Thị Thảo

 

0862567988

2

Phó Chủ tịch HĐND

Triệu Viết Thăng

 

0374939386

3

Chủ tịch UBND

Vũ Biền

 

0949266036

4

Phó CT UBND

Lê Văn Dũng

 

0977435527

Bế Ngọc Khánh

 

0375801938

5

Chủ tịch UBMTTQ

Hoàng Văn Chức

 

0369097286

6

Phó Chủ tịch UBMTTQ

Phan Văn Tuyến

 

0988129706

7

Văn Phòng

Hoàng Thị Duyến

 

0336212962

 

13. XÃ HOÀNG VIỆT

 

STT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Chủ tịch HĐND

Chu Thị Bích Hảo

 

0888690838

2

Phó Chủ tịch HĐND

Đinh Thị Tuyên

 

0982460898

3

Chủ tịch UBND

Âu Hồng Ngân

 

0373991866

4

Phó CT UBND

Lô Văn Biên

 

0974676581

5

Chủ tịch UBMTTQ

Lương Thị Kim Cúc

 

0398514798

6

Văn Phòng

Trần Thị Thu Trang

 

0985094365

 

 

 

 

14. XÃ HỘI HOAN

 

STT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Chủ tịch HĐND

Hoàng Văn Hường

 

0397154547

2

Phó CT  HĐND

Đường Văn Chiến

 

0987604466

3

Chủ tịch UBND

Hoàng Văn Hưởng

02053 780 405

0384851225

4

Phó CT UBND

Hoàng Văn Huy

 

0962219222

5

Chủ tịch UBMTTQ

Nông Văn Viện

 

0376725210

6

Phó CT UBMTTQ

Đường Trung Toán

 

0347543199

7

Văn phòng

Hoàng Thị Liên

 

0342176875

 

15. XÃ TÂN TÁC

 

STT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Chủ tịch HĐND

Hà Chí Nguyện

 

0374350504

2

Phó Chủ tịch HĐND

Vi Văn Hoàng

 

0977859244

3

Chủ tịch UBND

Lộc Văn Hòa

 

0386495397

4

Phó CT UBND

Hà Văn Hoàng

 

0977631649

5

Chủ tịch UBMTTQ

Hà Vi Hùng

 

0987262487

6

Phó Chủ tịch UBMTTQ

Hứa Ngọc Tuấn

 

0333365493

7

Văn Phòng

Bế Văn Mến

 

0362616800

8

Văn Phòng

Hoàng Thu Hà

 

0984860329

 

 

 

 

 

 

 

16. XÃ TÂN THANH

 

STT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Chủ tịch HĐND

Mã Văn Trường

 

0977005991

2

Phó Chủ tịch HĐND

Lộc Viết Trình

 

0386495326

3

Chủ tịch UBND

Hoàng Minh Tuấn

02053 888 196

0979886893

4

Phó CT UBND

Hoàng Xuân Hữu

 

0389327333

5

Phó CT UBND

Hoàng Văn Thảo

 

0383993593

6

Văn Phòng

Sầm Thị Khuyên

 

0987568550

 

17. XÃ TÂN MỸ

 

STT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Chủ tịch HĐND

Trần Anh Dũng

 

0983109759

2

Phó Chủ tịch HĐND

Hà Quang Hưng

 

0915683668

3

Chủ tịch UBND

Hoàng Minh Hạnh

 

0915274041

4

Phó CT UBND

Hoàng Thế Anh

 

0346186688

5

Phó CT UBND

Nguyễn Đình Tiền

 

0972579986

6

Chủ tịch UBMTTQ

Vi Thị Thanh

 

0349362108

7

Văn Phòng

Nông Thị Viên

 

0357797759

8

Văn Phòng

Hoàng Thị Hằng

 

0979899566