Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Ban biên tập Huyện Văn Lãng on 22 April 2020

ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN

HUYỆN ỦY VĂN LÃNG

*

Số         -BC/HU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Văn Lãng, ngày    tháng 3 năm 2020

 

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY DÂN CHỦ, SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC; TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐỐI NGOẠI; XÂY DỰNG

HUYỆN VĂN LÃNG NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN

(Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI

trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025)

(Dự thảo)

          Trong 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, các ngành, sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn, phát huy những tiềm năng lợi thế của địa phương, khắc phục mọi khó khăn thách thức, huyện đã thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khoá XXI. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Lãng lần thứ XXII có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Phần I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXI NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

I- BỐI CẢNH TÌNH HÌNH

1- Thuận lợi

Văn Lãng là huyện miền núi, biên giới có thế mạnh cửa khẩu, đây là điều kiện để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, thu ngân sách; điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nông lâm nghiệp, cây trồng chủ lực đem lại hiệu quả kinh tế cao. Huyện ủy Văn Lãng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Đảng bộ huyện đoàn kết, thống nhất cao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác những tiềm năng, lợi thế sẵn có của huyện, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra. Phát huy những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua; tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển khá; quốc phòng - an ninh được củng cố, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; hệ thống chính trị được xây dựng, kiện toàn ngày một vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

2- Khó khăn

Kinh tế của huyện phát triển chưa bền vững; trình độ dân trí không đồng đều; chất lượng nguồn nhân lực chưa cao; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn; tình hình dịch bệnh, thời tiết, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, một số tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn ảnh hưởng từ các chính sách của Trung Quốc, nên nguồn thu ngân sách không ổn định. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Những yếu tố trên có tác động trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ đối với việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và mục tiêu phát triển kinh tế - văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU

Trước những thuận lợi và khó khăn trên, căn cứ tình hình thực tế, Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, chương trình, kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra; cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở và các tầng lớp Nhân dân đã tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

1- Lĩnh vực kinh tế

Kinh tế của huyện tiếp tục có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, từng bước khai thác được tiềm năng, thế mạnh của huyện. Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp 28,67% (mục tiêu 29,44%), ngành công nghiệp - xây dựng 30,90% (mục tiêu 27,12%), ngành dịch vụ 40,43% (mục tiêu 43,44%). Thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2020, ước đạt 34,5 triệu đồng (mục tiêu 30 - 35 triệu đồng).

Sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới có chuyển biến tích cực. Tiếp tục chỉ đạo toàn diện phát triển nông lâm nghiệp. Trong đó ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách từ các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với thực hiện đề án tái cơ cấu ngành. Trong những năm qua, diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng hàng năm được duy trì cơ bản ổn định, cơ cấu sản xuất có sự chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu thị trường; cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tăng cao. Sản lượng lương thực có hạt đạt 21.228,22 tấn (mục tiêu  25.000 tấn)[1], đảm bảo an ninh lương thực. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, tuy nhiên đến cuối nhiệm kỳ, tổng đàn trâu bò và đàn lợn giảm, do thay đổi tập quán canh tác và cơ giới hóa trong sản xuất, ảnh hưởng của dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu phi xảy ra năm 2019[2]. Nuôi trồng thuỷ sản được người dân quan tâm đầu tư, với tổng diện tích là 88,6ha, sản lượng khai thác khoảng 94,7 tấn/năm. Kinh tế đồi rừng từng bước phát huy có hiệu quả, phong trào trồng rừng, trồng cây ăn quả được nhân dân đồng tình hưởng ứng; diện tích trồng rừng mới được 2.032,3ha, đạt 101,6% so với mục tiêu, nâng độ che phủ rừng lên 71,08% (mục tiêu 60%); diện tích trồng cây ăn quả trong nhiệm kỳ là 503ha. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được thực hiện đồng bộ, không có cháy rừng lớn xảy ra.

         Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt được kết quả quan trọng; Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở được kiện toàn kịp thời. Tổng nguồn vốn đầu tư là 802,2 tỷ đồng[3]; kết cấu hạ tầng được cải thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ ở cơ sở được coi trọng. Đến nay đã có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 11,2 tiêu chí/xã (tăng 4,4 tiêu chí/xã so với năm 2015) và không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí (năm 2015 có 06 xã đạt dưới 5 tiêu chí).

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện giai đoạn 2016-2020 đạt 3.275,7 tỷ đồng (tăng 166,4% so với giai đoạn 2011-2015), trong đó tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp được 272,7km tuyến đường xã, đường liên xã, đường thôn bản, ngõ xóm nâng tỷ lệ cứng hoá đường giao thông nông thôn đạt 60,03% tăng 19,1% so với năm 2015; tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã đạt 100%, vượt 10% so mục tiêu Nghị quyết. Hệ thống các công trình thủy lợi được quan tâm đầu tư, với tổng kinh phí 25,3 tỷ đồng, nâng cấp, xây dựng được 58 công trình. Cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh.

          Tích cực phát huy nội lực, tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, huy động các nguồn lực trong Nhân dân để xây dựng một số công trình như lưới điện nông thôn, nước sạch, trường học, trạm y tế xã, nhà văn hoá thôn,... đến nay 100% số xã, thị trấn có điện lưới quốc gia, số hộ được dùng điện lưới quốc gia hết năm 2020 ước đạt 99,9% (mục tiêu 99%); tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96,4% (mục tiêu 95%); tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch đạt 100%; nhà văn hóa thôn, khu phố, trường học được quan tâm xây dựng, nâng cấp, sửa chữa. Kết cấu hạ tầng thông tin từng bước đầu tư xây dựng, mạng lưới viễn thông luôn đảm bảo thông tin, liên lạc, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; 100% xã, thị trấn được kết nối internet và phủ sóng điện thoại di động.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị có nhiều tiến bộ, đáp ứng được yêu cầu đầu tư phát triển[4]. Chất lượng đồ án quy hoạch được nâng lên, thể hiện tư duy đổi mới và tầm nhìn dài hạn; tăng cường đầu tư, nâng cấp, mở rộng thị trấn Na Sầm đáp ứng yêu cầu đô thị loại V; 100% các xã có quy hoạch chung và quy chế quản lý quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân xây dựng công trình phù hợp với quy hoạch, bảo đảm kiến trúc, cảnh quan và môi trường. Công tác quản lý đô thị được tăng cường, các công trình cấp, thoát nước, chiếu sáng công cộng, giao thông khu vực đô thị được đầu tư đã và đang phát huy hiệu quả[5]; bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hiện đại hơn.

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 29,52% so với nhiệm kỳ 2020-2015. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn như: Đá xây dựng các loại, hạt mài, quặng bô xít, thuộc da... Khuyến khích và thu hút phát triển thêm một số doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực như khai thác quặng, chế biến khoảng sản, sản xuất vật liệu xây dựng và sản xuất điện năng. Một số sản phẩm tăng khá so với nhiệm kỳ trước và tiêu thụ tốt như: Quặng bô xít tăng từ 86,6 nghìn tấn lên 2.760 nghìn tấn, đá các loại từ 140 nghìn m3 lên 457 nghìn m3; gạch các loại từ 2,5 triệu viên lên 3,1 triệu viên, nước sạch từ 572,5 nghìn m3 năm 2015 lên 674,2 nghìn m3

Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển, tập trung khai thác tiềm năng chủ yếu ở khu vực cửa khẩu; nâng cao khả năng thông quan xuất, nhập khẩu hàng hóa. Hoạt động thương mại, dịch vụ tại khu vực các cửa khẩu, chợ trung tâm huyện, chợ cụm xã phát triển, đáp ứng nhu cầu trao đổi, lưu thông hàng hoá, phục vụ thiết thực cho sản xuất, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nội huyện từ năm 2015 đến nay đạt 47,2 triệu USD, tăng 35,5 triệu USD so với giai đoạn 2010-2015; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn đạt trên 9.265 triệu USD.

Dịch vụ kinh doanh vận tải đáp ứng được nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa trên địa bàn, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 1.280 nghìn tấn, tăng 68,2% so với giai đoạn 2010-2015. Kinh tế du lịch có bước phát triển, chủ yếu du lịch tâm linh, mua sắm và tham quan di tích lịch sử, mỗi năm thu hút khoảng 12 nghìn lượt khách; các dịch vụ lưu trú cơ bản đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch, hiện nay trên địa bàn có 01 khách sạn 3 sao, 09 nhà nghỉ, 01 nhà khách với 127 phòng nghỉ.

Mạng lưới bưu chính, viễn thông đảm bảo yêu cầu thông tin, liên lạc và chuyển phát kịp thời. Hoạt động tài chính, tín dụng có bước phát triển tích cực, các tổ chức ngân hàng đã đổi mới phương thức hoạt động, đạt hiệu quả cao, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và nhân dân được vay, sử dụng vốn vay hiệu quả[6], góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn được cải thiện. Triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, lợi nhuận và nuôi dưỡng nguồn thu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin, thị trường, kết nối ngân hàng với doanh nghiệp để huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất kinh doanh; các doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển, hiện nay huyện có 89 doanh nghiệp (tăng 27 doanh nghiệp so với năm 2015), 23 hợp tác xã (tăng 14 hợp tác xã so với năm 2015), giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động.

Công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại được cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo quyết liệt; các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ hàng hóa nhập lậu qua biên giới, xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật theo quy định, do đó tình hình buôn lậu và gian lận thương mại được ngăn chặn, không để hình thành các tụ điểm, đường dây buôn lậu lớn trên địa bàn[7].

Công tác quản lý, điều hành ngân sách được chỉ đạo, thực hiện quyết liệt. Hằng năm, huyện đã khai thác triệt để các nguồn thu, phấn đấu thu ngân sách đạt kết quả cao nhất. Trong 5 năm tổng thu ngân sách đạt 1.683.240 triệu đồng, tăng bình quân hàng năm 19,5% so với dự toán tỉnh giao; đảm bảo cân đối, đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên, tổng chi ngân sách đạt 2.793.024 triệu đồng, tăng bình quân hàng năm 31,2%, đảm bảo các hoạt động thường xuyên của bộ máy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các khoản chi sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, công tác an sinh xã hội và chi đầu tư phát triển. Công tác chi ngân sách được thực hiện theo đúng Luật Ngân sách nhà nước, các khoản chi được công khai minh bạch.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường: Công tác quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường chỉ đạo; đã hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch điều chỉnh sử dụng đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016 - 2020, kế hoạch sử dụng đất hàng năm và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong 05 năm cấp được 30.154 giấy[8]. Công tác lập bản đồ địa chính được 16/17 xã, thị trấn. Thực hiện tốt việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản, tăng nguồn thu ngân sách, tạo vốn xây dựng công trình cơ sở hạ tầng nông thôn. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, các hoạt động khai thác trái phép; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường; thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đúng quy định. Đến nay, tỷ lệ thu gom rác thải đạt 95%; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý 100%. Tỷ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đến hết năm 2020, ước đạt 100% (tăng 7,5% so với năm 2015).

Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng được yêu cầu, giai đoạn 2015- 2020, trên địa bàn huyện triển khai 67 công trình. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch thi công của các chủ đầu tư[9].

Thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ: Quan tâm, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, phù hợp với điều kiện của địa phương, chủ yếu là lĩnh vực nông nghiệp. Trong nhiệm kỳ thực hiện 02 đề tài khoa học công nghệ với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng, đã được nghiệm thu và triển khai ứng dụng có hiệu quả; có 33 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất tại các xã, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình ở khu vực nông thôn.

2- Lĩnh vực văn hoá, xã hội

         Sự nghiệp giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới. Quy mô trường lớp được duy trì ổn định và ngày càng phát triển[10]; cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường đầu tư, đáp ứng cho các hoạt động dạy và học[11]. Đội ngũ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn ngày càng tăng[12]; chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và thi đỗ vào các trường chuyên nghiệp đạt cao, tỷ lệ học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh ngày càng tăng[13]. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được duy trì và nâng cao; 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 (mục tiêu là mức độ 2), đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, phổ cập xóa mù chữ mức độ 2. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được quan tâm đầu tư, đến nay đã xây dựng được 18 trường học đạt chuẩn quốc gia, tăng 7 trường so với năm 2015 (mục tiêu 6 trường).

          Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến. Công tác khám, chữa bệnh được triển khai đồng bộ; cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng, trang thiết bị y tế được trang bị, bổ sung, cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Đội ngũ cán bộ y tế được nâng cao về trình độ, 14/17 xã, thị trấn có bác sỹ, đạt 82,4% (mục tiêu 90%); 07/17 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế (mục tiêu 50% xã, thị trấn, trước khi sáp nhập là 11/20 xã, thị trấn đạt 55%); 100% thôn bản có nhân viên y tế; 100% tỷ lệ chất thải y tế được xử lý. Công tác kiểm tra, giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh được tăng cường. Thực hiện tốt các hoạt động truyền thông, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, bảo vệ bà mẹ, trẻ em và các chính sách về dân số - kế hoạch hoá gia đình; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng/ tuổi) còn 13,6% (mục tiêu dưới 15%).

Hoạt động văn hóa và thông tin, thể dục thể thao được tăng cường và phát triển. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong đời sống Nhân dân, các danh hiệu văn hóa luôn đạt và vượt chỉ tiêu[14]. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, Internet được quản lý đi vào nề nếp. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì tổ chức, tạo phong trào rộng khắp[15]; thiết chế văn hóa cơ sở được quan tâm đầu tư, đến nay đã có 8/17 xã có nhà văn hóa xã đạt tỷ lệ 47,5% (tăng 04 nhà so với năm 2015); trước khi sáp nhập thôn có 210/215 thôn, khu phố có nhà văn hóa, đạt tỷ lệ 97,67% (mục tiêu 98%); sau khi sáp nhập, hiện nay có 180/185 thôn có nhà văn hóa[16]; có 15 xã, thị trấn có sân tập thể thao (tăng 01 sân so với năm 2015). Việc thực hiện hương ước, quy ước tại các thôn, khu phố phát huy được hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, các hủ tục, tập quán lạc hậu từng bước được xóa bỏ, đẩy lùi.

Hoạt động phát thanh, truyền hình có nhiều đổi mới và phát triển về nội dung, hình thức. Công tác thông tin tuyên truyền kịp thời, đạt hiệu quả; thực hiện tốt việc tổ chức phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa của huyện; việc tiếp sóng các chương trình truyền hình được duy trì tốt, đáp ứng nhu cầu thông tin và giải trí của Nhân dân[17].

Công tác an sinh xã hội, chính sách xã hội triển khai thực hiện tích cực. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, ưu đãi, đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như vay vốn ưu đãi, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, mô hình giảm nghèo, hỗ trợ về nhà ở, nước sinh hoạt, điện thắp sáng, kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân và thực hiện công tác giảm nghèo đạt hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 4,1%/năm[18] (mục tiêu giảm 2% trở lên); tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế chiếm 94,5%. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, phân luồng học sinh tạo cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi người phù hợp năng lực của cá nhân và đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được triển khai tích cực, tỷ lệ lao động qua đào tạo  đạt 50% (Mục tiêu 50%)[19]; giải quyết việc làm mới cho 4.200 lao động.

Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được quan tâm chú trọng, mục tiêu về bình đẳng giới đạt được trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội; công tác phòng chống tệ nạn xã hội được triển khai thực hiện tích cực. Các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện đúng chế độ, kịp thời; huy động mọi nguồn lực hỗ trợ nhà ở cho người có công, nhà đại đoàn kết[20]. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo theo chủ trương của Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng.

          3- Công tác cải cách hành chính, nội vụ

          Triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Nghiêm túc rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc huỷ bỏ các quy định, thủ tục hành chính[21]; giảm thiểu tối đa chi phí thời gian, tài chính phát sinh cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng mục tiêu quản lý của các cơ quan Nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp.

Trong năm năm kiểm tra công tác cải cách hành chính được 35 cuộc. Duy trì hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cấp huyện và cấp xã; tổ chức niêm yết các thủ tục hành chính, trình tự giải quyết, mẫu đơn, mẫu tờ khai, giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức và cá nhân[22].

          Tiến hành rà soát, sắp xếp lại bộ máy các cơ quan đơn vị; sáp nhập thôn, xã theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết quả sắp xếp đã giảm được 02 phòng chuyên môn, 02 đơn vị sự nghiệp. Sau khi cơ cấu sắp xếp số lượng công chức, viên chức giảm 40 người. Hoàn thành kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn huyện[23]. Thực hiện bố trí 100% Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại các xã, thị trấn. Công tác tinh giản biên chế được quan tâm thực hiện, đã tinh giản được 171 cán bộ, công chức, viên chức; triển khai thực hiện kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý theo chủ trương của cấp trên; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, đã chọn cử được 2.943 lượt người đi đào tạo, bồi dưỡng.

Công tác thi đua, khen thưởng được triển khai tích cực. Trong 05 năm qua tổ chức phát động được 13 phong trào thi đua tiêu biểu, 19 hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến; qua đó đã có nhiều gương điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực. Tổng số được khen thưởng 60, trong đó Danh hiệu thi đua 11 tập thể (Huân chương lao động hạng nhất 01, Cờ thi đua của Chính phủ 03, Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh 07); Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 49 (19 tập thể, 30 cá nhân). Ủy ban nhân dân huyện quyết định tặng danh hiệu thi đua và tặng Giấy khen cho 1.072 tập thể và 6.099 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác và trong các phong trào thi đua.                

4- Công tác tư pháp, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân

          Công tác tư pháp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đã tổ chức được 2.150 cuộc tuyên truyền, phổ  biến pháp luật với 200.365 lượt người tham dự (tăng 249 cuộc, với 11.232 lượt người so với nhiệm kỳ 2010-2015), qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác thẩm định, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng[24]. Thực hiện tốt công tác hành chính tư pháp, chứng thực... theo đúng quy định của pháp luật, tổ chức chứng thực được 11.978 việc. Công tác hòa giải được quan tâm chỉ đạo, đã tổ chức hòa giải thành 480/781 vụ việc đạt 61,46%; hòa giải không thành 301 vụ, chiếm 38,54%.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đã thực hiện theo luật định, việc thanh tra, kiểm tra và khắc phục, xử lý các sai phạm sau thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; đã tiến hành thanh tra 29 cuộc, qua thanh tra phát hiện và thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 148 triệu đồng và 09 cuộc thanh tra khác[25]. Công tác giải quyết đơn của công dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở. Việc tiếp nhận, thụ lý và thời gian giải quyết đối với các vụ việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp ủy, chính quyền giải quyết đảm bảo theo quy định của pháp luật[26]. Công tác tiếp công dân thực hiện nghiêm túc đúng quy định, trong 5 năm đã tiếp 1.229 lượt công dân, kịp thời hướng dẫn, giải quyết những ý kiến phản ánh của công dân.

          5- Công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại

          Công tác quốc phòng, quân sự luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, trọng tâm là xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Lực lượng vũ trang địa phương được củng cố, kiện toàn, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và tham gia có hiệu quả vào công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh ở địa phương[27]. Công tác tuyển quân được triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, đạt chỉ tiêu tỉnh giao, trong nhiệm kỳ tuyển quân được 624/624 công dân nhập ngũ và đón 584 trường hợp xuất ngũ trở về địa phương. Hoàn thành kế hoạch huấn luyện chiến đấu cho các đối tượng. Lực lượng dân quân, tự vệ được củng cố, duy trì; lực lượng dự bị động viên thường xuyên được rà soát, bổ sung, chất lượng được nâng lên[28]. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra[29]. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện, hàng năm chỉ đạo cấp xã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng. Triển khai, giải quyết kịp thời, đạt kết quả các chế độ, chính sách hậu phương quân đội[30].

          Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm. Tình hình an ninh chính trị, văn hóa tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định; các vấn đề liên quan đến an ninh trên tuyến biên giới, an ninh nông thôn, an ninh xã hội được giải quyết kịp thời[31]; hoạt động của tội phạm hình sự được kiềm chế và đẩy lùi, không để hình thành tội phạm có tổ chức; tội phạm và tệ nạn ma túy được đấu tranh quyết liệt, một số đường dây tội phạm về ma túy lớn qua địa bàn và các điểm bán lẻ ma túy được tập trung đấu tranh triệt phá hiệu quả; hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm được đấu tranh ngăn chặn, không để hình thành các đường dây, tụ điểm phức tạp[32]. Hiệu lực quản lý Nhà nước về trật tự xã hội được tăng cường; trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí[33]. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát huy hiệu quả[34]; các mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự, mô hình dân vận khéo được duy trì và nhân rộng[35]; huy động được các cấp, các ngành và toàn dân tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

          Hoạt động đối ngoại nhân dân và đối ngoại Nhà nước tiếp tục được duy trì, củng cố, tăng cường hợp tác hữu nghị và phát triển giữa huyện Văn Lãng và thị Bằng Tường (Quảng Tây - Trung Quốc); đã ký kết thỏa thuận khung về thiết lập quan hệ Huyện - Thị hữu nghị quốc tế giữa huyện Văn Lãng và thị Bằng Tường (Quảng Tây - Trung Quốc); ký kết nghĩa hữu nghị cụm dân cư biên giới[36]; phối hợp thực hiện các hoạt động thương mại, giao lưu văn hóa, phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh biên giới, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới.

          6- Công tác xây dựng Đảng

          Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề lý luận và thực tiễn của công cuộc đổi mới cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tổ chức học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chuyên đề hàng năm, các quy định nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng nghiêm túc, kịp thời; trong 05 năm tổ chức được 52 hội nghị học tập, quán triệt tại cấp huyện; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 97%, tuyên truyền trong quần chúng nhân dân đạt trên 86%. Chủ động nắm bắt, định hướng dư luận, tạo sự ổn định và đồng thuận trong xã hội. Chú trọng việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tiến hành đánh giá kết quả thực hiện, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, từ đó điều chỉnh, bổ sung nội dung, biện pháp thực hiện bảo đảm đúng yêu cầu, phù hợp với tình hình thực tiễn.

          Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống; hoàn thành vượt chỉ tiêu việc biên soạn lịch sử đảng bộ các xã, thị trấn; Công tác bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý được quan tâm thực hiện. Hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá từng bước đi vào nề nếp, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Công tác tổ chức đảng và đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, cấp ủy  huyện và cơ sở đã cụ thể hóa, ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở[37]. Quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; tập trung chỉ đạo, củng cố đối với những tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ. 100% tổ chức đảng xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng. Thực hiện nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Chú trọng, chăm lo bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, bình quân mỗi năm kết nạp được 150 đảng viên. Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm nghiêm túc, khách quan, sát thực[38]. Đảng bộ huyện từ 2015 đến nay luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          Công tác tổ chức và cán bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Tổ chức quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác tổ chức và cán bộ. Thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thực hiện nhất thể hóa, kiêm nhiệm các chức danh lãnh đạo gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ; từ năm 2015 đến nay tinh giản được 171 người/199 người đạt 86% mục tiêu đề ra. Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, kịp thời kiện toàn cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý từ huyện đến cơ sở[39]. Việc quy hoạch cán bộ được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng[40]. Thực hiện đánh giá cán bộ, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, thực chất; cán bộ lãnh đạo quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm bình quân đạt trên 92% (tăng 2,7% so với nhiệm kỳ 2010-2015). Các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

          Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được coi trọng, tình hình chính trị nội bộ trên địa bàn cơ bản ổn định, thực hiện nghiêm túc việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị trong công tác cán bộ và kết nạp đảng viên; theo dõi, nắm tình hình đảng viên ra nước ngoài theo quy định[41].

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng: Công tác kiểm tra, giám sát được cấp uỷ huyện và cơ sở quan tâm thực hiện; chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, từng năm và tổ chức kiểm tra, giám sát. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp kiểm tra được 148 tổ chức đảng và 449 đảng viên, cấp ủy viên; giám sát chuyên đề 91 tổ chức đảng và 230 đảng viên, cấp ủy viên. Ủy ban kiểm tra cấp huyện và cơ sở kiểm tra 30 tổ chức đảng, 45 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 60 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng; kiểm tra tài chính đảng, đảng phí 101 tổ chức đảng và 4.199 đảng viên; giám sát chuyên đề 74 tổ chức đảng và 212 đảng viên, cấp ủy viên. Giải quyết kịp thời đơn tố cáo đảng viên, giải quyết 20 đơn, không có đơn tồn đọng; thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và 54 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 24 trường hợp, cảnh cáo 12 trường hợp, khai trừ 18 trường hợp. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng có tác dụng giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và phòng ngừa vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

          Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Các cơ quan tư pháp hoàn thành lộ trình tăng thẩm quyền xét xử cho cấp huyện, chất lượng hoạt động được nâng lên, từng bước đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới; việc tranh tụng tại phiên tòa được thực hiện theo hướng đảm bảo dân chủ, công khai; chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng lên, không để xảy ra tình trạng oan sai và bỏ lọt tội phạm[42]. Đội ngũ cán bộ tư pháp, trợ giúp pháp lý được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

          Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục về phòng, chống tham nhũng được quan tâm; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện đồng bộ, như: Công khai minh bạch trong công tác cán bộ, quản lý tài chính, quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất, mua sắm tài sản công, quy chế chi tiêu nội bộ... Chỉ đạo việc kê khai tài sản và công khai minh bạch tài sản đối với 2.305 lượt cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện kê khai. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, tiêu cực, không phát sinh vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp.

          Việc thực hiện Quy định người đứng đầu cấp ủy và chính quyền tham gia tiếp dân, đối thoại với công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Quy chế, Nội quy Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và niêm yết Nội quy tiếp công dân theo quy định.

          Công tác dân vận được cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; đổi mới phương thức lãnh đạo công tác dân vận của Đảng gắn liền với công tác xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Nắm vững tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực hiện nghiêm túc Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” phương châm Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kim tra, dân giám sát, dân thụ hưởng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trin khai thc hin có hiu qu công tác dân vận chính quyền với Chủ đề “Năm Dân vận chính quyền” và các phong trào thi đua yêu nước, Phong trào thi đua Dân vn khéo” gắn với việc phát huy dân chủ của nhân dân, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện[43]. Công tác tôn giáo và hoạt động tôn giáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; tín đồ các tôn giáo sinh hoạt ổn định, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.       

          MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được quan tâm củng cố tổ chức, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân[44]. Các hoạt động đã chú trọng hướng về cơ sở; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đóng góp trí tuệ, sức sáng tạo, nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững[45].

          Tích cực thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát cán bộ, đảng viên ngày càng hiệu quả, thực chất[46].  Thực hiện đúng quy định công tác thông tin tuyên truyền công tác đối ngoại về kết nghĩa hữu nghị cụm dân cư biên giới; phối hợp tổ chức các hoạt động thăm thân, giao lưu nhân dân, trao đổi hàng hóa của nhân dân hai bên biên giới theo chương trình, hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới huyện Văn Lãng và thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc.

          Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực

Huyện ủy, các chi, đảng ủy trực thuộc đã nghiêm túc quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Tổ chức quán triệt sâu sắc những yêu cầu kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gợi ý kiểm điểm sâu đối với các tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân; phát huy tính tự giác, trung thực, khách quan; đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, phong cách, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, lối sống và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên[47]. Qua kiểm điểm đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân chủ yếu, liên hệ gắn trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, yếu kém của tập thể; từ đó các cấp ủy và tổ chức Đảng, cũng như cán bộ, đảng viên đề ra kế hoạch tự sửa chữa, khắc phục khuyết điểm đã được kết luận sau tự phê bình và phê bình; cơ bản khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên.

          Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp uỷ huyện và cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc. Tiến hành rà soát, bổ sung và thực hiện chuẩn mực đạo đức; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch và đăng ký phấn đấu, rèn luyện làm theo tấm gương của Bác gắn với thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm và Quy định về nêu gương. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào thực chất, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành hành động tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương thể hiện được vai trò, trách nhiệm gương mẫu, ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng cụ thể, gần dân, sâu sát cơ sở, vì vậy hiệu quả thực thi công vụ được nâng lên; ngăn chặn được những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nói không đi đôi với làm; qua đó đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả; từ 2016 đến nay có 31 tập thể và 34 cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen.

          7- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp

          Hoạt động của hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn có nhiều đổi mới về phương pháp và chất lượng được nâng lên; các kỳ họp hội đồng nhân dân, các phiên họp của thường trực hội đồng nhân dân được duy trì theo luật định và ngày càng hiệu quả. Hoạt động giám sát được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết đề ra. Công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri được chú trọng; phát huy tốt vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Công tác phối hợp giữa Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan hữu quan được thực hiện thường xuyên.

          Uỷ ban nhân dân các cấp được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính từ huyện đến cơ sở. Cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cấp trên bằng các kế hoạch, chương trình, đề án để tổ chức thực hiện. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc; thực hiện việc sáp nhập các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, các thôn, bản, các đơn vị hành chính cấp xã theo đúng quy định. Xác định rõ những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo với các hình thức và giải pháp thích hợp; phát huy nội lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Thực hiện việc cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; thường xuyên kiểm tra đôn đốc giúp đỡ cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đội ngũ cán bộ công chức các cấp được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng thực thi nhiệm vụ được nâng lên, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Kết quả phân loại chính quyền cơ sở hàng năm 100% đơn vị đều được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 80% được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

         III- ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT

         1- Những kết quả đạt được

         Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Văn Lãng nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, khắc phục và vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện hoàn thành và vượt 18/19 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra. Kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tiềm năng, thế mạnh của huyện được khai thác, phát huy; chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả; thu ngân sách trên địa bàn năm sau cao hơn năm trước; lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từng bước được đổi mới, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hệ thống chính trị được xây dựng và đổi mới ngày càng vững mạnh; công tác phát triển đảng luôn đảm bảo về số lượng và chất lượng; tỷ lệ tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh và cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được nâng lên đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, năng lực chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, khả năng vận động, tập hợp của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị- xã hội các cấp và hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên công chức, viên chức của huyện.

          2- Hạn chế, nguyên nhân

         2.1-  Hạn chế

         Phát triển kinh tế tuy có mức tăng trưởng khá nhưng chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của từng ngành, lĩnh vực chậm, quy mô sản xuất nhỏ lẻ; chưa phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của khu kinh tế cửa khẩu; chưa thu hút, huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư cho phát triển. Việc nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn chậm. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai còn hạn chế; giải phóng mặt bằng một số dự án chậm so với kế hoạch.

         Chất lượng giáo dục mũi nhọn còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh; đội ngũ bác sĩ có trình độ tay nghề cao còn thiếu; kết quả giảm nghèo chưa bền vững, vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo. Một số tệ nạn xã hội, tình hình buôn lậu, gian  lận thương mại, buôn bán, vận chuyển trái phép ma tuý, tai nạn giao thông có thời điểm còn diễn biễn phức tạp.

         Công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu. Việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính của một số ít cơ quan cấp huyện, xã chưa nghiêm. Năng lực lãnh đạo, quản lý, vai trò trách nhiệm của một số người đứng đầu, cán bộ, công chức còn hạn chế.

          Việc xây dựng dựng các kế hoạch, chương trình hành động của một số cấp ủy cơ sở còn chung chung, chưa sát thực với tình hình thực tế của địa phương; đưa các nghị quyết, chỉ thị, chính sách vào cuộc sống còn chậm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng và chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ còn hạn chế. Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở chưa cao. Công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể có mặt chưa phát huy được vai trò, chưa thực sự chuyển biến tích cực.

          2.2- Nguyên nhân

         - Nguyên nhân khách quan: Cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là các thôn, xã vùng đặc biệt khó khăn. Xuất phát điểm của kinh tế thấp, thiếu vốn đầu tư. Ảnh hưởng của tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh và hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn. Trình độ dân trí không đồng đều giữa các vùng, dân cư sống không tập trung, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn.

         - Nguyên nhân chủ quan: Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ. Khi xây dựng chỉ tiêu kế hoạch chưa dự báo, đánh giá hết khó khăn và những yếu tố phát sinh; xác định một số chỉ tiêu còn cao so với khả năng cân đối nguồn lực. Một số cấp uỷ chưa thường xuyên quan tâm làm tốt công tác xây dựng đảng; việc thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình có mặt chưa triệt để; năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ của một số cán bộ, công chức, đảng viên chưa cao; công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong nhân dân còn hạn chế. Cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở chưa nhận thức toàn diện, sâu sắc vị trí, vai trò công tác dân vận, Mặt trận, các đoàn thể, chưa phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an, ninh.

         3- Bài học kinh nghiệm

Một là, quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào điều kiện thực tiễn của địa phương; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, xác định được tiềm năng, thế mạnh của huyện, tập trung khai thác, phát triển các khu vực cửa khẩu; phát huy nội lực, năng động, nhạy bén trong việc thu hút nguồn lực đầu tư để thúc đẩy phát triển toàn diện. Làm tốt công tác nhận định và dự báo, chủ động bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sát với thực tiễn và có tính khả thi. Tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

          Ba là, lựa chọn đúng và tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và khâu đột phá; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản, lâu dài với chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ cấp bách, trước mắt, tạo tiền đề và động lực phát triển; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức thực hiện, tăng cường kiểm tra, giám sát; giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc cho Nhân dân ngay tại cơ sở.

Bốn là, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đổi mới tác phong, lề lối làm việc; đảm bảo an sinh xã hội; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

          Năm là, coi trọng công tác sơ, tổng kết thực tiễn, kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo động lực để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước phát triển.

 

 

 

 

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

          I-  DỰ BÁO BỐI CẢNH TÌNH HÌNH 5 NĂM TỚI

          1- Thuận lợi: Nước ta tiếp tục hội nhập, hợp tác quốc tế sâu rộng và toàn diện, mở ra nhiều cơ hội thu hút mạnh mẽ đầu tư đối với các vùng, miền trong cả nước; với thế mạnh có các cửa khẩu phụ là điều kiện thuận lợi để Văn Lãng phát triển kinh tế - xã hội, thu hút các nhà đầu tư và khai thác được tiềm năng lợi thế của địa phương. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư, nâng cấp theo hướng đồng bộ. Chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý điều hành của các cấp ủy, chính quyền được tích lũy, bổ sung và hoàn thiện hơn. Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong huyện luôn phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau; cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo cơ sở vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

          2- Khó khăn: Văn Lãng là huyện biên giới, chịu sự tác động trực tiếp các chính sách biên mậu; phương thức sản xuất mang tính nhỏ lẻ, chưa hình thành được nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung trong nông - lâm - nghiệp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, khả năng huy động các nguồn lực cho đầu tư còn hạn chế; trình độ dân trí không đồng đều giữa các vùng; tình hình thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, môi trường, buôn lậu, gian lận thương mại, các tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, khó lường... đặt ra không ít những khó khăn, thách thức trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện.

          II- MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

          1- Mục tiêu tổng quát

          Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế khu vực kinh tế cửa khẩu; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đẩy nhanh phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội cao hơn mức bình quân giai đoạn 2015 - 2020; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; củng cố quốc phòng, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; tiếp tục xây dựng Văn Lãng phát triển bền vững.

          2- Chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025

          (1) Đến năm 2025 cơ cấu kinh tế các ngành đạt là: Nông, lâm nghiệp và thủy sản 24,36%; công nghiệp - xây dựng đạt 34,5%; thương mại - dịch vụ là 41,14%.

          (2) Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 - 45 triệu đồng.

          (3) Lượng khách du lịch đến năm 2025: 75.000 lượt người.

          (4) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm tăng từ 10% trở lên.

          (5) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn tăng 10% trở lên (giai đoạn 2015-2020 đạt 3.275,7 tỷ đồng).

          (6) Phấn đấu xây dựng thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

          (7) Đến năm 2025 tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn (đường trục xã, thôn, bản, ngõ xóm) là 65%.

          (8) Đến năm 2025 tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%.

          (9) Phấn đấu xây dựng mới được 5 trường học đạt chuẩn Quốc gia.

          (10) Tỷ lệ thôn, khu phố có nhà văn hóa đạt chuẩn đến năm 2025 là 60%.

          (11) Phấn đấu xây dựng 100% trạm y tế xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; số bác sĩ/vạn dân là 5,6 bác sĩ; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%.

          (12) Đến năm 2025 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%.

          (13) Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm từ 2%.

          (14) Kiềm chế tai nạn giao thông hằng năm 10%; giảm phạm pháp hình sự hằng năm 5%.

          (15) Bình quân hằng năm trồng rừng mới đạt 400ha/năm; duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 72%.

          (16) Đến năm 2025 tỷ lệ chất thải rắn ở thị trấn được thu gom, xử lý 100%.

          (17) Kết nạp đảng viên mới trong nhiệm kỳ 500 đảng viên.

          (18) Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hằng năm đạt 90%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 90%; tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 92%.

          III- MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

          Trong nhiệm kỳ Đại hội XXII, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện, để phát triển toàn diện, bền vững; đặc biệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm:

          1- Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế khu vực kinh tế cửa khẩu. Tập trung phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

          2- Phát huy bản sắc văn hoá truyền thống, xây dựng con người Văn Lãng có khát vọng vươn lên làm giàu, thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là khu vực nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn.

          3- Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Có cơ chế hiệu quả thu hút các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội.

          4- Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

          5- Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; phát huy tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

          IV- CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

          1- Về phát triển kinh tế

           Huy động tối đa các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, trong Nhân dân và các nguồn lực khác để xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, phát triển sản xuất theo hướng liên kết chặt chẽ giữa các hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông. Đầu tư, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới đồng bộ mạng lưới giao thông nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn, phục vụ có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

          Ưu tiên đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Tăng cường ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp; quan tâm phát triển hệ thống dịch vụ nông nghiệp phục vụ sản xuất. Mở rộng vùng sản xuất hàng hoá tập trung có hiệu quả, có thị trường tiêu thụ ổn định. Tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng nông sản.

          Khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt công tác xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch sử dụng đất; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng nhất là khu vực cửa khẩu. Phát huy và khai thác các lợi thế khu kinh tế cửa khẩu để phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại hình kinh tế phát triển, mở rộng liên doanh liên kết giữa các thành phần kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp và hợp tác xã; cung ứng kịp thời các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và sinh hoạt của Nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

          Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, nhất là nhận thức về hàng giả, hàng kém chất lượng.

          Tăng cường quản lý điều hành thu, chi ngân sách; phấn đấu tăng thu ngân sách, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển để tạo nguồn thu ổn định. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, ưu tiên chi cho đầu tư phát triển; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngân hàng, khai thác các nguồn vốn cho vay để đầu tư phát triển sản xuất, thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững.

          2- Về phát triển văn hóa, xã hội

          Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, phấn đấu hằng năm tăng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được vào học các trường đại học, cao đẳng, các trường dạy nghề để tạo nguồn nhân lực cho huyện. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường học theo hướng chuẩn hoá; tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở các bậc học. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người lao động và các hoạt động giáo dục cộng đồng.

          Tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường; thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu về y tế, dân số, phòng chống các dịch, bệnh nguy hiểm, HIV/AIDS... Quản lý chặt chẽ các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế từ huyện đến cơ sở. Thực hiện tốt các chính sách chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi, trẻ em nhất là đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

          Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền, lĩnh vực truyền thanh, truyền hình, nhất là hệ thống truyền thanh cơ sở.

          Tập trung phát triển và nâng cao các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, hướng về cơ sở. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững trên địa bàn huyện. Huy động các nguồn lực để đầu tư các công trình, thiết chế văn hoá, trùng tu, bảo tồn các di tích lịch sử, các làn điệu dân ca, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Quan tâm đầu tư phát triển các dịch vụ du lịch tại địa phương. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo hướng thiết thực, hiệu quả.

          Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, các chính sách về giải quyết việc làm; chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; huy động các nguồn lực để thực hiện giảm nghèo bền vững; tổ chức thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc ở khu vực nông thôn, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

          Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo. Thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật cuả Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

          3- Về công tác tư pháp, cải cách hành chính

          Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, của công luận và của nhân dân đối với hoạt động tư pháp. Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo, tố cáo của công dân; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài; đảm bảo phát huy dân chủ gắn liền với giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân với nhiều hình thức phù hợp thiết thực, hiệu quả.

          Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. Thực hiện tốt cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" cấp huyện, cấp xã. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức về trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ, nhất là đối với người đứng đầu chính quyền, các cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, phòng chống, ngăn chặn các hành vi sách nhiễu người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp, tinh giản biên chế, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo theo lộ trình, mục tiêu đề ra.

          4- Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại

          Thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; chủ động phối hợp giữa các lực lượng, đối phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân hàng năm; hoàn thành kế hoạch huấn luyện, diễn tập; đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tiếp tục củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc.

          Tăng cường công tác nắm tình hình, làm tốt công tác bảo vệ an ninh trên tuyến biên giới, an ninh nông thôn, an ninh xã hội, an ninh nội bộ. Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; ngăn chặn có hiệu quả buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán vận chuyển hàng cấm, gia súc gia cầm nhập lậu. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện các giải pháp kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

           Tăng cường các hoạt động giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực với thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc nhằm xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định hợp tác, cùng phát triển.

          5- Về xây dựng Đảng

          5.1- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp; tăng cường công tác đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; nâng cao chất lượng nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; chủ động, kịp thời thông tin, tuyên truyền triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính các cấp, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

          5.2- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đảm bảo mục tiêu, tiến độ, lộ trình theo kế hoạch đã đề ra. Thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn, quy trình công tác cán bộ, làm tốt công tác quản lý, bố trí, sử dụng, đào tạo, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động và thực hiện chính sách cán bộ; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

          Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay. Chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với hoạt động chống phá nội bộ của các thế lực thù địch, phản động. Thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ và công tác đảng viên.

          Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy viên, nhất là bí thư chi bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên. Nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

          5.3- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Lãnh đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện uỷ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy toàn khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hằng năm. Kịp thời giải quyết đơn, thư tố cáo, đối với cán bộ, đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng. Quan tâm kiện toàn tổ chức, cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng uỷ ban kiểm tra, đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, công khai kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

          5.4- Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong công tác  phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục làm tốt công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.

          5.5- Phát huy tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan hành chính Nhà nước đối với công tác dân vận. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” phương châm Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kim tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt Phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò tham mưu và nòng cốt trong công tác dân vận.

          Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân trong tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc; làm tốt công tác vận động quần chúng trong đồng bào dân tộc, tôn giáo.

5.6- Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, đồng bào các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân, tham gia với các cơ quan để giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong đời sống Nhân dân ngay tại cơ sở. Tích cực phát triển đoàn viên, hội viên; kiện toàn, củng cố các cơ sở hoạt động yếu kém. Quan tâm đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, đoàn viên; động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

6- Về xây dựng chính quyền, hoạt động của Hội đồng nhân dân

Tiếp tục đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp; tập trung giải quyết các vấn đề phát sinh, ý kiến kiến nghị của cử tri; nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân, chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân và vai trò quyết định các vấn đề quan trọng của Hội đồng nhân dân các cấp. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đại biểu hội đồng nhân dân trong tham gia chất vấn, thảo luận, phát biểu tại kỳ họp. Tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Nhân dân và Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý và điều hành. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, trong đó cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo),

- Các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy (báo cáo),

- Các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy,

- Các chi, đảng ủy trực thuộc,

- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,

- Các Đ/c Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện,

- Lưu VT.

 

T/M HUYỆN ỦY

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trường

 

 

[1]- Sản lượng lương thực có hạt không đạt so với mục tiêu của Nghị quyết do có sự chuyển dịch lao động khu vực nông thôn; chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

[2]- Đến năm 2019, tổng đàn trâu 6.350 con, đàn bò 875 con, đàn lợn 3.996 con, đàn gia cầm 290,9 nghìn con

[3] - Trong đó: Vốn NSNN là 731,5 tỷ đồng; vốn xã hội hóa và vốn doanh nghiệp là 70,7 tỷ đồng.

[4] - Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu Trục trung tâm Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000; quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cửa khẩu Tân Thanh; quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Bãi xe hàng hóa xuất nhập khẩu, kho ngoại quan, kho gia công hàng xuất khẩu, nhà máy sản xuất ván MDF Đạt Phát; Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu phi thuế quan giai đoạn 1; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Na Sầm, tỷ lệ 1/5000; điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu Cốc Nam, xã Tân Mỹ, tỷ lệ 1/500; quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu Na Hình, xã Thụy Hùng, tỷ lệ 1/500

[5]- Xây dựng 7,5km rãnh thoát nước, 12,5hm hệ thống đèn chiếu sáng đô thị

[6]- So với năm 2015: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huy động vốn được 526,5 tỷ đồng tăng 182,7%; tổng dư nợ đạt 290,6 tỷ đồng, tăng 179,7 tỷ đồng. Ngân hàng CSXH huyện huy động tiền gửi tiết kiệm được 224,252 tỷ đồng, tăng 68,421 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi 224,237 tỷ đồng, tăng 68,397 tỷ đồng.

[7]- Kiểm tra, bắt giữ, xử lý 1.487 vụ; trị giá hàng hóa tịch thu hơn 6,7 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính gần 4,2 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước; buộc nộp lại ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi bất hợp pháp 3,2 tỷ đồng.

[8]- Trong đó cấp mới 28.640 giấy, cấp đơn lẻ 15.14 giấy.

[9]- Tổng số hộ nhận bồi thường, hỗ trợ: 3.191 lượt hộ; tổng số tiền chi trả bồi thường: 187.377.978.290 đồng; tổng diện tích các hộ gia đình nhận bồi thường, hỗ trợ: 1.340.707,6 m2.

[10]- Có 52 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; 01 trường trung học phổ thông; 01 Trung tâm GDNN-GDTX.

[11]- Tổng kinh phí đầu tư trong nhiệm kỳ là 64.034 triệu đồng.

[12]- So với nhiệm kỳ 2010-2015, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có trình độ đại học 308, tăng 48 người; trình độ cao đẳng 599, tăng 24 người; trình độ trung cấp 230, giảm 142 người; trình độ khác 47, giảm 4. Chất lượng giáo viên dạy giỏi các cấp được duy trì ổn định và có chiều hướng tăng: giáo viên dạy giỏi cấp huyện 835, tăng 421 giáo viên; giáo viên giỏi cấp tỉnh 42, tăng 06 giáo viên so với nhiệm kỳ trước.

[13]- Về chất lượng học sinh giỏi các cấp so với nhiệm kỳ 2010-2015: Cấp huyện đạt 838 giải, tăng 487 giải; cấp tỉnh đạt 128 giải, tăng 85 giải; cấp quốc gia 08 giải, tăng 07 giải.

[14]- Tỷ lệ hộ “Gia đình văn hóa” năm 2015 đạt 65,4%, năm 2019 đạt 81% (chỉ tiêu 70%, tăng 11% so với chỉ tiêu); Khu dân cư văn hóa năm 2015 đạt 52,6%, năm 2019 đạt 74,1% (chỉ tiêu 55 %, tăng 19,1 so với chỉ tiêu đề ra); Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa năm 2015 đạt 86,5%, năm 2019 đạt 83,5%.

[15]- Tổ chức 130 cuộc biểu diễn văn hóa, văn nghệ; tham gia các hội thi, hội diễn, liên hoan, ngày hội văn hóa do tỉnh tổ chức, đạt 15 giải; tham gia các giải thể thao tại tỉnh đạt 23 giải nhất, 18 giải nhì, 25 giải ba; mở được 07 lớp đàn tính hát then với trên 90 học viên tham gia và duy trì 10 câu lạc bộ đàn tính hát then; 16 lớp năng khiếu thể thao hè cho thiếu niên nhi đồng; duy trì hoạt động của 12 câu lạc bộ thể dục thể thao..

[16]- Do sáp nhập nên 1 số thôn có 02 nhà văn hóa; còn 5 thôn, khu phố chưa có nhà văn hóa (Khu 2,3,5,6, thôn Thâm Mè A, thị trấn Na Sầm)

[17]- Trung bình mỗi năm thực hiện được 192 chương trình truyền thanh; 12 Chuyên mục “Trang Truyền hình cơ sở” theo lịch phát sóng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; trong 5 năm đã viết và sử dụng 3796 tin bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

[18]- Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 là 8,85%, giảm 20,82% (năm 2015 là 29,67%)

[19]- Số người có thẻ BHYT 47.053 người/49.760 dân số. Mở được 55 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 1.821 người tham gia. Số người có trình độ đào tạo 15.863 người/31.725 người trong độ tuổi lao động.

[20]- Đã có 235.653 lượt người được cấp thẻ BHYT; hỗ trợ điện sinh hoạt thắp sáng 14.800 lượt hộ, kinh phí 9.292 triệu đồng. Huy động xây dựng được 16 nhà tình nghĩa, kinh phí 800 triệu đồng; nhà ở cho người có công với cách mạng 385 hộ, kinh phí 11,065 tỷ đồng; xây dựng 92 nhà Đại đoàn kết kinh phí 2.600 triệu đồng; nhà ở cho hộ nghèo 172 hộ, kinh phí 4.260 triệu đồng; hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp Tết nguyên đán và giáp hạt  3.628 lượt hộ, với 11.341  nhân khẩu, tổng số gạo hỗ trợ 123.015kg.

[21]- Trong giai đoạn 2015-2019, Ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành rà soát 109 thủ tục hành chính, qua rà soát đã kiến nghị đơn giản hóa 06 thủ tục hành chính.

[22]- Đã giải quyết được 130.082 yêu cầu của tổ chức, cá nhân (cấp huyện 21.756; cấp xã 108.326). Thực hiện  kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính huyện đã tổ chức kiểm tra 22 cơ quan, đơn vị.  Xử lý kỷ luật 28 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, chính sách Pháp luật của Nhà nước.

[23]- Sắp xếp 8 đơn vị hành chính thành 05 đơn vị hành chính, giảm 03 đơn vị, 53 cán bộ, công chức; hiện nay toàn huyện còn 17 xã, thị trấn. Thực hiện sáp nhập thôn trên địa bàn huyện, giảm từ 215 thôn, khu phố xuống còn 185 thôn, khu phố (giảm 30 thôn). Sau khi sáp nhập giảm 221 người người hoạt động không chuyên trách.

[24]- Kết quả đã rà soát, hệ thống hóa được 32/32 văn bản QPPL (trong đó 23 văn bản đã hết hiệu lực toàn phần; 05 văn bản ngưng hiệu lực một phần, 04 văn bản đang còn hiệu lực toàn bộ)

[25]- 04 cuộc thanh tra đất đai tại 9 xã, qua thanh tra phát hiện 125 trường hợp vi phạm về đất đai như tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lấn chiếm, san gạt mặt bằng; 05 cuộc kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

[26]- Trong nhiệm kỳ tiếp nhận 839 đơn kiến nghị, phản ánh (cấp huyện 382 đơn, cấp xã 457 đơn), 14 đơn khiếu nại, 05 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện. Đã giải quyết 832/839 đơn phản ánh, kiến nghị đạt tỷ lệ 99,16%; 14/14 đơn khiếu nại và 5/5 đơn tố cáo đạt tỷ lệ 100%.

[27]- Thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh được 105 lần/5.248 lượt; phối hợp tuần tra bảo vệ, bảo đảm an toàn các ngày lễ, tết được 830 lần/3.900 lượt; tuần tra biên giới được 318 lần/2.021 lượt.

[28]- lực lượng dân quân, tự vệ được củng cố, duy trì có hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự xã, thị trấn, hiện nay có 20 cơ sở dân quân tự vệ và 08 chi bộ quân sự xã, thị trấn.

[29]- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2, 3, 4 và học sinh được 5.866 người.

[30]- Thực hiện Quyết định 142/2008/QĐ-TTg tổng số 1.023 hồ sơ (đối tượng trợ cấp hàng tháng 16 người, trợ cấp 1 lần số tiền 1.414.600.000 đồng); Quyết định 62/2011/QĐ-TTg: 2.347 hồ sơ, số tiền trợ cấp 1 lần là 7.977.500.000đ;   Quyết định 49/2015/QĐ-TTg: tiếp nhận, xét duyệt báo cáo 3.910, chi trả 3.710 hồ sơ với số tiền 7.420.000.000 đồng.           

[31]- Phát hiện thu giữ 2.140 tài liệu in bản đồ có hình “đường lưỡi bò” tuyên truyền chủ quyền phi pháp ở Biển Đông, quản lý 6.198 lượt người nước ngoài; giải quyết 137 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự giải phóng mặt bằng tại 03 dự án phát triển kinh tế trọng điểm; ngăn chặn sinh hoạt đạo trái phép tại 02 địa điểm, 05 đối tượng có dấu hiệu tham gia tổ chức tự xưng “Hội thánh của đức chúa trời”; phát hiện, quản lý chặt chẽ 26 trường hợp người dân tộc Mông theo tổ chức bất hợp pháp “Dương Văn Mình” đến địa bàn cư trú. Phát hiện xử lý 108 đảng viên xuất cảnh trái phép.

[32]- Phạm pháp hình sự xảy ra 132 vụ, làm chết 11 người, bị thương 58 người, thiệt hại về tài sản trên 1 tỷ đồng, giảm 43 vụ (32,5%). Điều tra làm rõ 130 vụ phạm pháp hình sự, 185 đối tượng; bắt xử lý 45 vụ, 289 đối tượng đánh bạc, 181 vụ, 224 đối tượng phạm tội về ma túy, triệt xóa 109 điểm bán lẻ ma túy, thu giữ trên 17 bánh hêrôin, 32,6 kg ma túy tổng hợp, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá 03 đường dây vận chuyển ma túy lớn qua địa bàn, bắt giữ 09 đối tượng, thu giữ 160 bánh Hêrôin, 07 khẩu súng, 500 viên đạn, 05 xe ô tô, 10 vạn nhân dân tệ; bắt xử lý 1.264 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, thu giữ hàng hóa trị giá 23 tỷ đồng, 94 vụ 109 đối tượng vận chuyển 18,8 tấn pháo các loại; 08 vụ 08 đối tượng vận chuyển 105 triệu đồng tiền Việt Nam giả; bắt 26 đối tượng truy nã.

[33]- So với mục tiêu Nghị quyết giảm 05 vụ, giảm 03 người chết, giảm 11 người bị thương. Xử phạt hành chính 28.705 trường hợp vi phạm, thu ngân sách nhà nước 22,2 tỷ đồng.

[34]- 100% xã, thị trấn phát động Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến từng thôn, bản; triển khai thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự tại 03 xã (Tân Thanh, Tân Mỹ, Thụy Hùng).

[35]- Mô hình đảm bảo an ninh trật tự gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội tại 9/14 thôn bản xã Thanh Long; mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự khu vực cửa khẩu Tân Thanh với 25 cơ quan, đơn vị tham gia. 4 mô hình dân vận khéo của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và 02 mô hình của cá nhân của Công an huyện.

[36]- 03 cặp cụm dân cư kết nghĩa bản-bản, gồm: Bản Nà Lầu, xã Tân Thanh - Bản Pò Chài, thôn Khả Phong, Trấn Hữu Nghị; Bản Na Hình, xã Thụy Hùng-Bản Quyên, thôn Anh Dương, Trấn Hữu Nghị; Bản Cốc Nam, xã Tân Mỹ-Bản Lũng Nghiêu, thôn Khả Phong, Trấn Hữu Nghị.

[37]- Giải thể 06 đảng bộ cơ sở, 03 chi bộ cơ sở, 30 chi bộ thôn do sáp nhập; thành lập mới 03 đảng bộ cơ sở, 04 chi bộ cơ sở, đổi tên 03 chi bộ cơ sở; chuyển giao 01 chi bộ và 01 đảng bộ cơ sở.

[38]- Từ năm 2015 đến năm 2017 trung bình hằng năm có 56,41% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh (tăng 8,3 % so với cuối nhiệm kỳ 2010-2015); năm 2018, 2019 có trên 90 % tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trung bình hằng năm  89,95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (tăng 9,6% so với cuối nhiệm kỳ 2010-2015), khen thưởng cho 28 tập thể, 18 đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

[39]- Kiện toàn cấp ủy huyện 07 đ/c, điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại trưởng, phó các phòng, ban và tương đương cấp huyện 33 đồng chí; không bổ nhiệm lại 02 đ/c, bố trí công việc khác không phải là quản lý 02 đ/c; điều động luân chuyển cán bộ từ huyện xuống xã 09 đ/c, từ xã này sang xã khác 07 đ/c, kiện toàn cấp uỷ viên cơ sở 41 đồng chí, chức vụ lãnh đạo cấp xã 56 đồng chí, cho thôi cấp ủy chức vụ lãnh đạo cấp xã 25 đ/c.

[40]- Nhiệm kỳ 2020-2025: Quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện: 44 đ/c, Ban Thường vụ Huyện uỷ 22 đ/c, các chức danh chủ chốt 27 đ/c, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ xã 206 đ/c, Ban Thường vụ 71 đ/c, cán bộ chủ chốt 311 đ/c; bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ huyện: 06 đồng chí, đưa ra khỏi quy hoạch BCH Đảng bộ huyện: 08 đ/c; bổ sung quy hoạch lãnh đạo các phòng, ban, ngành: 43 lượt người; đưa ra khỏi quy hoạch lãnh đạo các phòng, ban, ngành: 37 lượt người; bổ sung quy hoạch BCH, BTV và các chức danh chủ chốt xã, thị trấn: 93 lượt người; đưa ra khỏi quy hoạch BCH, BTV và các chức danh chủ chốt xã, thị trấn: 131 lượt người. Trong nhiệm kỳ cử 179 đồng chí đi học cao cấp, trung cấp lý luận chính trị; đào tạo, bồi dưỡng được 75 lớp cho 5624 lượt cán bộ, đảng viên.

[41]- Thẩm định kết nạp đảng viên 737 trường hợp và phục vụ công tác cán bộ 49 trường hợp.

[42]- Đã tổ chức điều tra làm rõ 98 vụ, 103 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá trên 800 triệu đồng; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 94,0%. Kiểm sát thụ lý 336 vụ/540 bị can (đạt tỷ lệ 100%). Công tác xét xử, thụ lý 855/857 vụ, việc. Công tác thi hành Án dân sự đã giải quyết là 1.423/1.866 việc, số tiền 12.817.568.000đồng/ 25.501.677.000 đồng (tỷ lệ giải quyết đạt 86,5% về việc, 76,7% về tiền).

[43]- Xây dựng được 78 mô hình, điển hình tập thể, 206  mô hình cá nhân “Dân  vận khéo” trên các lĩnh vực; 02 mô hình điểm “Chính quyền thân thiện” cấp cơ sở được đánh giá xếp loại tốt.

[44]- Tuyên truyền được 9.450 cuộc với 338.000 lượt người nghe. Từ năm 2015 đến nay, tỷ lệ tập hợp hội viên, đoàn viên tăng từ 74,5% lên 94,63%; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện đạt vững mạnh tăng từ 62,72% lên 83,33%, cấp cơ sở 75% trở lên.

[45]- Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 92 nhà ở cho các hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; triển khai 03 mô hình mới “Thôn sáng - xanh - sạch - đẹp”, gắn được 41 biển “Thôn xanh, sạch, đẹp, an toàn”; 81 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn, 81 mô hình tự quản về an ninh trật tự; có 345 hộ đạt gia đình sản xuất kinh doanh giỏi các cấp....

[46] - Cấp huyện giám sát chuyên đề được 69 cuộc/62 lượt cơ quan, đơn vị; cấp cơ sở giám sát được trên 250 cuộc.

[47]- Từ năm 2015 đến 2019 có 1076 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý kiểm điểm tự phê bình và phê bình (trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 15; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 981; Hoàn thành nhiệm vụ: 75; Không hoàn thành nhiệm vụ: 05; có 14 tập thể lãnh đạo, 44 cá nhân được gợi ý kiểm điểm).