Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lãnh đạo Huyện ủy

Submitted by Ban biên tập Huyện Văn Lãng on 22 September 2021

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY VĂN LÃNG

Nguyễn Văn Trường.jpg

Họ và tên: Nguyễn Văn Trường

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

Lương Văn Vị.jpg

Họ và tên: Lương Văn Vị

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Lê Tuấn Minh.jpg

Họ và tên: Lê Tuấn Minh

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện